Dziennik nr 129 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 10 września 2007 r.

Nr 129

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2937

nr VI/39/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo

 
2938

nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Sierakowie

 
2939

nr VII/39/2007 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw dla dzieci przy ulicy Okólnej 1 w Nowych Skalmierzycach

 
2940

nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Okonek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2941

nr IX/73/2007 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany i nadania nazw ulic

 
2942

nr VII/16/2007 Rady Gminy Gizałki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach

 
2943

nr VII/17/2007 Rady Gminy Gizałki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw objętych problematyką związaną z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych

 
2944

nr VI/58/2007 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami

 
2945

nr XI/115/07 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia osiedla Koszyce oraz nadania mu statutu

 
2946

nr IX/53/07 Rady Miasta Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXCVIII/165/05 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów ze zmianą

 
2947

nr X/49/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat

 
2948

nr VII/43/2007 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i gminy Grabów nad Prosną

 
2949

nr VII/44/2007 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2950

nr VII/45/2007 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu terenów zieleni miejskiej

 
2951

nr VII/46/2007 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw

 
2952

nr VI/33/2007 Rady Gminy Czermin z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
2953

nr VII/34/2007 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 
2954

nr VI/40/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Zakrzewo

 
2955

nr X/97/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży

 
2956

nr VIII/35/2007 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu

 
2957

nr IX/47/2007 Rady Gminy Mycielin z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Mycielin

 
2958

nr 67/VIII/07 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 337/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie aktu założycielskiego Liceum Profilowanego w Wieleniu, Liceum Ogólnokształcącego w Wieleniu i Zespołu Szkół w Wieleniu

 
2959

nr VIII/47/07 Rady Gminy Damasławek z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niemczyn

 
2960

nr X/61/07 Rady Gminy Żelazków w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 
2961

nr X/73/07 Rady Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Złotów

 
2962

nr X/75/07 Rady Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/292/05 Rady Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotów

 


SPRAWOZDANIE

 
2963

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2006 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 10.09.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40