Dziennik nr 149 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 sierpnia 2010 r.

Nr 149

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2850

nr XXXV/165/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Kraszewice w sprawie: zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraszewice

 
2851

nr XXXV/325/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie : szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
2852

nr XXXVIII/255/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Malanów w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/186/2002 Rady Gminy Malanów z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Malanów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych

 
2853

nr XXXVIII/256/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Malanów w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/187/2002 Rady Gminy Malanów z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
2854

nr XLII/213/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Perzów w sprawie zmian w podziale Gminy Perzów na stałe obwody głosowania

 
2855

nr XL/252/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Kościelec w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelec dla obszaru w miejscowości Łęka

 
2856

nr XL/251/10 z dnia 18 maja 2010 r. Rady Gminy Wierzbinek w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek

 
2857

nr XLIII/355/10 z dnia 21 maja 2010 r. Rady Miejskiej Wyrzysku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2010-2013"

 
2858

nr XLIV/264/2010 z dnia 24 maja 2010 r. Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka

 
2859

nr XLIV/265/2010 z dnia 24 maja 2010 r. Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

 
2860

nr KN.I - 4.0911 - 125/09 z dnia 1 czerwca 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Nr LVIII/422/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w południowo-wschodniej części Mieścisk

 
2861

nr KN.I-3.0911-126/10 z dnia 7 czerwca 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Nr XL/381/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg ul. Kalinowej i ul. Jarzębinowej do kategorii dróg gminnych w Murowanej Goślinie

 


POROZUMIENIA

 
2862

z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejska Górka

 
2863

z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wąsosz

 
2864

z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Żmigród

 
2865

z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz niepublicznym przedszkolom innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Jemielno

 


OGŁOSZENIE WÓJTA

 
2866

z dnia 20 maja 2010 r. Wójta Gminy Lipno Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Lipno

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 02.08.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 24.06.2012 - 13:23