Dziennik nr 19 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 lutego 2009 r.

Nr 19

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
300

nr XXXII/248/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Międzychód

 
301

nr XXXII/249/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzychód na lata 2009 - 2013

 
302

nr XXXII/250/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

 
303

nr XXXIII/174/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.

 
304

nr XXXIII/176/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Kaźmierz

 
305

nr XXI/127/2008 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości

 
306

nr XXVIII/272/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, określającego kryteria i tryb przyznawania nagród, a także określającego szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego na 2009 rok

 
307

nr XXVIII/274/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
308

nr XXVIII/282/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

 
309

nr XXVIII/284/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 
310

nr XXVI/188/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy miejskiej Wągrowiec

 


POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

 
311

z dnia 8 stycznia 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Swarzędz o Gminą Kleszczewo w sprawie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 11.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:44