Dziennik nr 197 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 listopada 2009 r.

Nr 197

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3373

nr XXXIX/284/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dopiewo

 
3374

nr XLVI/376/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/237/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia na terenie Obornik strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych

 
3375

nr XL/285/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Trzcielin

 
3376

nr XL/286/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Więckowice

 
3377

nr XL/292/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 
3378

nr XL/293/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

 
3379

nr XL/294/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dopiewo dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Dopiewo

 
3380

nr XL/295/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dopiewo

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3381

nr XXXIII/274/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4091P na rzecz Gminy Borek Wlkp.

 


SPRAWOZDANIE

 
3382

zarządzenie nr 35/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2008 rok

 


UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
3383

nr 14/741/2009 z dnia 16 września 2009 r. orzekająca nieważność uchwały nr XL/288/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/204/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
3384

nr 14/753/2009 z dnia 16 września 2009 r. orzekająca częściową nieważność uchwały nr XLI/288/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
3385

nr 14/790/2009 z dnia 16 września 2009 r. orzekająca częściową nieważność uchwały nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
3386

nr 14/791/2009 z dnia 16 września 2009 r. orzekająca częściową nieważność uchwały nr XXVIII/160/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miejska Górka przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

 


POROZUMIENIA

 
3387

z dnia 30 września 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Chodzież a Miastem Chodzież w sprawie zarządzania drogami

 
3388

z dnia 7 października 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Szamotuły w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy

 


KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
3389

komunikat z dnia 29 września 2009 r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007 - 2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 09:17