Dziennik nr 24 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 lutego 2010 r.

Nr 24

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
697

nr 634/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
698

nr XLIII/327/2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno - Odazotownia Grodzisk, odcinek na terenie gminy Międzychód

 
699

nr XLIII/384/09 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko-rejon II, gm. Suchy Las dla działki o nr ewid. 14/8 oraz dla części działki o nr ewid. 15

 
700

nr XLIII/307/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica, Gmina Rokietnica

 
701

nr XLIII/308/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystywania udzielonej dotacji

 
702

nr XLIII/309/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zasad korzystania z urządzeń placów zabaw na terenie Gminy Rokietnica

 
703

nr XLIII/311/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

 
704

nr XLIII/312/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
705

nr XLIII/313/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
706

nr XLIII/316/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
707

nr XL/314/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/260/05 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
708

nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościan na lata 2010-2014

 
709

nr XXXIV/367/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji

 
710

nr XLIV/326/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
711

nr XLIV/327/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów

 
712

nr XLIV/328/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Rokietnica w ramach pomocy de minimis

 
713

nr XLIV/393/09 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

 
714

nr XLIV/404/09 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XI/37/90 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Suchym Lesie

 
715

nr XLIV/405/09 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie nazw ulic w Suchym Lesie

 
716

nr XXVI/195/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/186/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
717

nr XLVI/376/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy na terenie wsi Stary Tomyśl

 
718

nr XLVI/377/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy na terenie wsi Glinno

 
719

nr XXXIX/268/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ

 


KOMUNIKAT STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

 
720

z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 roku w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:47