Dziennik nr 32 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 lutego 2009 r.

Nr 32

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
471

nr XXII/148/2008 Rady Gminy Lisków z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Lisków na 2009 r.

 
472

nr XXII/129/2008 Rady Gminy Perzów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
473

nr 147/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za prace w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku 2009 nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek

 
474

nr XX/143/2008 Rady Gminy w Baranowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

 
475

nr XXII/181/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych gminy Gołuchów

 
476

nr XXII/182/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Gołuchów

 
477

nr XXII/186/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Gołuchów na stałe obwody głosowania

 
478

nr XXVI/159/08 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków wchodzących w skład wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylin

 
479

nr XVIII/135/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
480

nr XXV/189/2009 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2009 roku

 


POROZUMIENIA

 
481

aneks z dnia 5 grudnia 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 23 września 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne przez Powiat Poznański realizacji zadań inwestycyjnych polegających na drogach powiatowych na terenie Gminy

 
482

aneks z dnia 5 grudnia 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 13 października 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne przez Powiat Poznański realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy

 
483

porozumienie w sprawie wykonania zadań biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Śremie w 2009 roku

 


ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KONINA

 
484

nr 173/V/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina

 
485

nr 173/V/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koninie

 


KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 
486

z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Kaliszu w roku 2009

 


KOMUNIKATY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
487

z dnia 19 stycznia 2009 r. o adresie strony intranetowej, na której zamieszczona zostaje III część indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 
488

z dnia 19 stycznia 2009 r. o adresie strony intranetowej, na której zamieszczone zostają zmiany I części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
489

ogłoszenie Starosty Powiatu Międzychodzkiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin i Domu Pomocy Społecznej w Zamyślinie - znajdujących się na terenie Powiatu Międzychodzkiego w roku 2009

 
490

ogłoszenie Starosty Wągrowieckiego z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu w 2009 roku

 
491

ogłoszenie Starosty Śremskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie

 


INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KOBYLIN

 
492

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok

 


OGŁOSZENIE PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

 
493

z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie skreślenia biegłego z listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Sądu Okręgowego w Poznaniu

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:06