Dziennik nr 33 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik nr 33 2010  
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 lutego 2010 r.

Nr 33

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
857

nr XXXVIII/378/2009 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 października 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec - działki nr 69/10, 69/12, 69/13

 
858

nr XXX/293/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku obejmującego obszar "w granicach ulic: Dobrska Szosa, Słoneczna, Uniejowska, Niepodległości"

 
859

nr XXX/294/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku obejmującego obszar "w granicach ulic: Obwodnicy Północnej, Chopina i terenów kolejki wąskotorowej"

 
860

nr XXX/299/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Turku

 
861

nr XXXVIII/281/09 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wilczyn

 
862

nr XXXVIII/282/09 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

 
863

nr 365/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia usług w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kłodawa

 
864

nr LXV/902/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2010

 
865

nr XLIV/496/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Rybnej parkingu położonego na działce nr 86 ark. 19 oraz ustalenia jego przebiegu - lokalizacji

 
866

nr XLIV/497/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/162/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, określenia sposobu pobierania opłat oraz wysokości opłaty dodatkowej

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
867

nr XXXVII/452/09 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
868

nr XLV/356/2009 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego przez niepubliczne szkoły i placówki oraz trybu ich kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
869

nr XLV/360/2009 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/268/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński

 
870

nr XLV/363/2009 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
871

nr OPO-4210-74(6)/2009/2010/402/VI/AS z dnia 7 stycznia 2010 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejską Energetykę Cieplną sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 23.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:25