Dziennik nr 58 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Nr 58

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE

 


WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1152

nr 14/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2008 roku oraz rejonizacji tych upraw

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1153

nr XIV/102 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu na rok 2008

 
1154

nr XVI/83/2008 Rady Gminy w Olszówce z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Olszówka

 
1155

nr XII/77/08 Rady Gminy Powidz z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Powidz w roku 2008

 
1156

nr XXII/155/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej

 
1157

nr XXII/156/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 208 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

 
1158

nr 239 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic: Poznańska - Kleczewska w Koninie

 
1159

nr 240 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic: Przemysłowa - Al. 1 Maja - Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Koninie

 
1160

nr 241 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Konina i nadania jej statutu

 
1161

nr XV/97/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 12/III/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
1162

nr XIV/89/2008 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Grzegorzew

 
1163

nr XVIII/127/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
1164

nr XVIII/128/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 
1165

nr XVIII/130/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/126/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008 r. dotyczącej warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego

 
1166

nr XVIII/131/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 
1167

nr XVII/212/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów

 
1168

nr XVII/213/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie: utworzenia Przedszkola Nr 2 w Gnieźnie

 
1169

nr XVIII/217/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/221/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
1170

nr XVIII/218/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie: zaliczenia ulicy H. Cegielskiego w Gnieźnie, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

 
1171

nr XVIII/223/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/187/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2004-2008

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:18