Dziennik nr 60 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Nr 60

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1194

nr XIX/202/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów na dz. Nr ewid.6/12, obręb Żerniki, Gm. Kórnik

 
1195

nr XXIV/146/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego

 
1196

nr XVII/117/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo

 
1197

nr XVII/126/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego

 
1198

nr XVII/112/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Krobia

 
1199

nr XVII/113/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1200

nr XVII/116/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krobia na lata 2008-2012"

 
1201

nr XVII/118/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr XXV/184/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zasad przekazywania sołectwom mienia do korzystania

 
1202

nr XVII/121/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Krobia

 
1203

nr XVII/123/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów

 
1204

nr XIV/72/08 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Godziesze wielkie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 
1205

nr XII/92/2008 Rady Gminy Kamieniec z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1206

nr XII/93/2008 Rady Gminy Kamieniec z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w części wsi kamieniec, rejon ulicy Stawowej

 
1207

nr XXIV/128/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Duszniki

 
1208

nr XIII/96/2008 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Święciechowa w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Święciechowie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 
1209

nr XIII/97/2008 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Święciechowa w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Święciechowie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 
1210

nr XIV/93/08 Rady Gminy w Damasławku z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2008 roku nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Damasławek

 
1211

nr XIV/94/08 Rady Gminy w Damasławku z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia w 2008 roku

 
1212

nr XVIII/144/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 92/10, 92/11, 92/12, 92/13, 202/5, 202/6 i 202/7 w Powodowie

 
1213

nr XII/77/2008 Rady gminy Granowo z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1214

nr XVII/128/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/163/2004 rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn w latach 2004-2009"

 
1215

nr XVII/198/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich przyznawania, a także wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn

 
1216

nr XIV/163/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi Tomiczki-Tomice do kategorii dróg gminnych

 
1217

nr XXXIV/343/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1218

nr XVI/100/08 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na 2008 rok wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia oraz określającego szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Ostrzeszowski

 
1219

nr XV/119/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. 2 sprawie zmiany uchwały nr XXV/175/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

 


SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 
1220

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2007

 


OGŁOSZENIE STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO

 
1221

w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych - miasto Jastrowie i Okonek w powiecie złotowskim

 


OGŁOSZENIE GMINY KAMIENIEC

 
1222

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2007 rok położonych na obszarze Gminy Kamieniec

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:13