Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy

Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy zostanie przeprowadzony 26 lipca 2024 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie, ul. Zakładowa 4b.

Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy:

Podstawa prawna:

  • Art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, z późn. zm.););
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200).

Wymagane opłaty:

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu (zgodnie z Tabelą nr 1 załącznika nr 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200)

wynosi:

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu
Poz. Zakres egzaminu Opłata (w zł)
Część pierwsza Część druga Część trzecia
1. Prawo jazdy kategorii B lub T 50 50 240
2. Prawo jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D 50 50 260
3. Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E 50 - 260
4. Pozwolenie 50 50 160

Opłat można dokonywać przelewem na konto Urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000
tytułem: opłata za egzamin instruktora nauki jazdy.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
w pok. 227, II piętro, bud. C
w pok. 231, II piętro, bud. C
lub telefonicznie:
61 854 17 48; 61 854 14 75 lub 61 854 16 39

Ważna informacja:
Zgodnie z § 5 powyższego rozporządzenia egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji (egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej) o wyznaczenie terminu egzaminu.

Zarządzenie nr 610/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób  ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

Autor: Mateusz Rusinowski
Data utworzenia: 18.10.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.10.2023 - 10:42
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.06.2024 - 11:07