Ewidencja i egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów techniki jazdy

Podstawa prawna

 • Art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019 r. poz. 163);
 • Zarządzenie Nr 8 MI z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy Dz. Urz. MI z 2019 r. poz. 14;
 • Zarządzenie nr 7 MI z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy Dz. Urz. MI. z 2020 r. poz. 11.

Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do ewidencji;
 • Orzeczenie lekarskie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
 • Orzeczenie psychologiczne o barku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, w przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy, albo szkolenia uzupełniającego, w przypadku osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy;
 • Kopia posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy;
 • Kopia prawa jazdy;
 • Fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm;
 • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Wymagane opłaty

 • Opłata za wpis do ewidencji w wysokości 50 zł zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019 r. poz. 163).
 • Opłata za egzamin zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019 r. poz. 163):
 • Kategoria A uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 260 zł;
 • Kategoria B uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 275 zł;
 • Kategoria C lub D uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 390 zł;
 • Kategoria B+E,C+E lub D+E uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 390 zł.

Opłatę za egzamin należy wnieść na konto Ministerstwa Infrastruktury:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
91 1010 1010 0051 7722 3100 0000
Tytułem: wpłata ODTJ - Komisja egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy; egz. teoretyczny kat. ..., egz. praktyczny kat. ... prawa jazdy.

Uwaga:

 • opłata za egzamin powinna zostać uiszczona w wysokości zgodnej z zakresem egzaminu określonym we wniosku i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • w przypadku uiszczenia opłaty egzaminacyjnej przez podmiot inny niż kandydata na instruktora techniki jazdy lub instruktora techniki jazdy, w tytule opłaty należy wskazać imię i nazwisko kandydata na instruktora techniki jazdy lub instruktora techniki jazdy, w imieniu którego została uiszczona opłata.

Opłatę za wpis do ewidencji należy wnieść na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000
tytułem: imię i nazwisko - opłata za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

Ważne informacje:

Plan sesji egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w 2023 r.:

 1. data: 15/16 kwietnia 2023 r.; miejsce: ODTJ Autodrom Pomorze - Pszczółki, ul. Żuławska 5;
 2. data: 13/14 maja 2023 r.; miejsce: ODTJ WORD w Lublinie - Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;
 3. data: 17/18 czerwca 2023 r.; miejsce: ODTJ Faworyt - Wasilków, ul. Romana Dmowskiego 19;
 4. data: 16/17 września 2023 r.; miejsce: ODTJ „AUTOSTER” - Toruń, ul. Forteczna 11;
 5. data: 14/15 października 2023 r.; miejsce: ODTJ WORD w Lublinie - Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32.

Dokumenty należy złożyć osobiście (pokój 334 lub 324, III piętro, budynek C) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Kontakt telefoniczny:
61 854 14 75 lub  61 854 17 48

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej:
mwozniak@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail) lub mrusinowski@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)

Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są najpóźniej 30 dni przed sesją egzaminacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 61 854 14 75 lub 61 854 17 48

Autor: Mateusz Rusinowski
Data utworzenia: 03.03.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.03.2022 - 08:27
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.02.2023 - 12:16