Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Podstawa prawna:

  • Art. 39g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy ( Dz. U. 2022 poz. 739 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do rejestru z następującymi danymi:
1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania,
2. numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile są wymagane,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,
4. wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.
Do wniosku należy dołączyć:
1. program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania,
2. kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców,
3. kopię dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy - na przeprowadzenie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy; lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu technicznym do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, posiadających odpowiedni certyfikat - wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji; wraz z kopią certyfikatu,
4. dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. e, wydany przez rzeczoznawcę samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
5. dowody uiszczenia opłat.
Dodatkowo przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.”
Oświadczenie powinno zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania,
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia i nazwiska

Uwaga: Oświadczenie zostało umieszczone we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

Wymagane opłaty:

Za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 400 PLN dochód budżetu państwa,
Opłata ewidencyjna 1 PLN na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji kierowców
Opłatę można wnieść  dokonując wpłaty/przelewu na konto Urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
- 400 PLN – nr konta: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000
Tytułem: opłata za wpis do rejestru ośrodków szkolenia
- 1 PLN - nr konta 59 1010 1469 0000 3913 9120 0000
Tytułem: opłata na centralną ewidencję kierowców

Ważne informacje:

Dokumenty można złożyć poprzez przesłanie ich na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań) za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /cya0y842lb/wuweu). Istnieje możliwość osobistego dostarczenia dokumentów i złożenia ich w Punkcie Informacyjnym w holu Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
61 854 16 39 lub 61 854 12 80

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Stanowisko ds. Komunikacji i Transportu
al. Niepodległości 16/18
Budynek C, III piętro, pok. 334

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy aktualizowane na bieżąco znajdują się w BIP w zakładce REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA.

Autor: Mateusz Rusinowski
Data utworzenia: 24.05.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.05.2023 - 12:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.05.2023 - 12:30