Informacje dla osób ubiegających się o pracę w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z późn. zm.) w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej)
  2. korzysta z pełni praw publicznych
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią

W procesie naboru nowych pracowników w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu rozpatrywane są tylko te oferty, które stanowią odpowiedź na wskazane ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy. W każdym z ogłoszeń podany jest jego numer referencyjny, wymagania jakie stawiane są kandydatom oraz dokumenty konieczne do złożenia oferty. Wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu, przesłać drogą pocztową lub skorzystać z możliwości złożenia aplikacji online dostępnej na stronie internetowej Urzędu. Aplikacje dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie będą uwzględniane. Jeśli dokumenty wysłane są drogą pocztową, to jako datę dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, podejmująca pracę w służbie cywilnej po raz pierwszy, zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej zakończonej egzaminem w czasie trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

Dodatkowe informacje na temat przebiegu poszczególnych etapów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu można uzyskać kierując zapytanie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@poznan.uw.gov.pl.

Wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej, w tym również ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, są także publikowane na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl. Witryna daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

Autor: Tomasz Mysłowski
Data utworzenia: 26.05.2009
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 22.06.2012 - 10:24
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.06.2020 - 07:31