Zasady odbywania staży w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Z możliwości ubiegania się o staż w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu mogą skorzystać osoby, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w odpowiednim (zgodnym z miejscem stałego lub tymczasowego zameldowania) urzędzie pracy oraz spełniają warunki określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r., poz. 475). Przyjęcie na staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy właściwym Urzędem Pracy a Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, wg programu określonego w umowie.

Osoba skierowana do odbycia stażu świadczy pracę w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z określonym w umowie programem stażu, który uwzględnia predyspozycje, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu.
Po zakończeniu realizacji programu pracodawca wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych przez niego pozyskanych. Warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż jest posiadanie środków finansowych przez właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy.

Szczegółowe zasady odbywania stażu określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r., poz. 475) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1160).

Dodatkowe informacje na temat zasad odbywania stażu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu można uzyskać kierując zapytanie drogą elektroniczną na adres
e-mail: mkuchta@poznan.uw.gov.pl, tel.: 61 854 10 18, fabis-wachowiak@poznan.uw.gov.pl, tel.: 61 854 11 87
oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu, al. Niepodległości 16/18, pok. 365, bud.A.

Autor: Małgorzata Kuchta - Wagner
Data utworzenia: 25.09.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.09.2023 - 11:17
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.04.2024 - 08:59