Kontrole zewnętrzne 2013

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1 Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. część 85/30 - województwo wielkopolskie 16.01.2013-
2

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

[protokół kontroli]

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007 – 2013 (alokacja 2010) z programu ogólnego “Solidarność i zarządzanie przepływami igracyjnymi” Projekt nr FGZ-10-3438 13.02.2013
3 Minister Zdrowia Przygotowanie podmiotów leczniczych do wykonywania zadań obronnych na terenie województwa 25.03.2013-28.03.2013
4 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego i jego wpływu na poprawę bezpieczeństwa publicznego 3.04.2013-26.04.2013
5

Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]

Równe traktowanie w zatrudnieniu

5-26.06.2013 r.

6 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
Organizacja i nadzór nad ruchem drogowym 30.07.2013
7

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych i zgodność z prawem wydanych rozstrzygnięć z zakresu unieważniania dokumentu paszportowego i odmowy jego wydania

03.09.2013-06.09.2013

8

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]

Nabywanie przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi krajowe objete Programem Budowy Dróg Krajowych w latach 2008-2013

25.09.2013- 29.11.2013

9

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób

Kontrola kompleksowa w Wojewódzim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim

15.10.2013-15.02.2014

10

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

16.10.2013

11

Archiwum Państwowe w Poznaniu
[protokół kontroli]

Kontrola postępowania z dokumentacją, lokal achiwum zakładowego, obsada osobowa

9.12.2013

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 23.01.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.05.2015 - 09:36