Nabór wniosków

Ogłoszenie
o naborze wniosków w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
na 2018 r.

Wojewoda Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, zwanego dalej „Programem”, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 53/2018 z 19 marca 2018 r.

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego – gminom, miastom na prawach powiatu i powiatom - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z budową, przebudową lub remontami dróg powiatowych
i gminnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.).

Podstawę  prawną  wydatkowania  środków  na  zadania  objęte  Programem  stanowi art.  20a ustawy  z  dnia  6  grudnia  2006  r.  o  zasadach  prowadzenia  polityki rozwoju.

Na realizację Programu w 2018 r. dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczone zostały środki budżetu państwa w kwocie 40 268 908,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie zadań należy składać do 15 kwietnia 2018 r.:

 • w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa (budynek C, II piętro, pokój 234) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, lub Kancelarii Ogólnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego lub wysłać pod adres: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań oraz
 • w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres email ir@poznan.uw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wnioski złożone po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Osobami wskazanymi do kontaktu w kwestii naboru są:

Informacje na temat Programu:

 1. Przedmiotem wsparcia są działania z zakresu polityki rozwoju stanowiące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego polegające na budowie, przebudowie lub remontach dróg gminnych lub powiatowych, w trakcie realizacji lub planowane do realizacji, które zostaną zakończone do końca 2018 r., lub działania, których realizacja zakończy się w  2019 r. (przy czym kwota wnioskowana może dotyczyć tylko wydatków planowanych do poniesienia w roku 2018).
 2. Zadanie nie było i nie jest w żadnym zakresie objęte dofinansowaniem ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych, tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
 3. Zadanie nie było i nie jest w żadnym zakresie objęte dofinansowaniem z dotacji celowych budżetu państwa.
 4. Zadanie nie jest i nie będzie realizowane w ramach programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa.
 5. Jednostka samorządu terytorialnego posiada pełną dokumentację techniczną i projektową oraz dopełniła wszystkich wymogów prawnych, związanych z planowaną realizacją inwestycji;
 6. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z Programu na dofinansowanie zadań ujętych na ostatecznej liście rankingowej wniosków dla województwa wielkopolskiego, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu, które w 2018 r. nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania w Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 z uwagi na brak środków.
 7. Maksymalna liczba zadań jednej gminy możliwych do objęcia wsparciem – 1.
 8. Maksymalna liczba zadań jednego miasta na prawach powiatu lub powiatu możliwych do objęcia wsparciem – 2.
 9. Dofinansowanie jednego zadania ze środków Programu nie może przekroczyć kwoty 5 mln złotych (wnioskowana kwota dotacji ma być wykazywana wyłącznie w pełnych złotych).
 10. Udział dotacji celowej z budżetu państwa w kosztach realizacji zadania uzależniony jest od  wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca odpowiednio gminy lub powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi do 60–80% kosztów realizacji zadania. Poziomy dofinansowań dla gmin i powiatów województwa wielkopolskiego zostały wskazane w załącznikach do ogłoszenia. Dla zadań realizowanych w roku 2018 i 2019 udział dotacji nie może być wyższy niż 80% w 2018 r., a dotacja musi być wykorzystana w roku jej udzielenia.
 11. W harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania należy wyszczególnić elementy, roboty budowlane i towarzyszące im prace, objęte zakresem rzeczowym zadania i ich koszt brutto zgodnie z tabelą wartości elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego. Koszty niekwalifikowalne realizacji zadania obejmują w szczególności:
  • budowę, przebudowę lub remont dróg lub ich części, dla których wnioskodawca nie jest ustawowym zarządcą, z wyjątkiem elementów dróg wyższego rzędu, które są realizowane na mocy porozumienia zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • realizowane roboty oraz koszty ponoszone przed oraz po 2018 r.,
  • roboty oraz koszty robót realizowanych poza pasem drogowym drogi będącej przedmiotem wniosku,
  • roboty oraz koszty robót dotyczące infrastruktury technicznej nie związanej z drogą,
  • roboty oraz koszty, które powinny być wykonywane w ramach utrzymania.
 12. Trwałość projektu wynosi 5 lat od daty zakończenia zadania.
 13. Wojewoda weryfikuje wnioski spełniające wymogi formalne pod kątem zgodności i przyporządkowania do priorytetów Programu, tj.:
 • Priorytet 1.  Inwestycje  w  drogi  lokalne  w  celu  poprawy  dostępności  do  centrów gospodarczych lub społeczno-kulturalnych dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności oraz do terenów inwestycyjnych;
 • Priorytet 2.  Inwestycje w drogi lokalne lub węzły łączące te drogi z drogami wyższego rzędu w celu poprawy dostępu do ośrodków życia społeczno-gospodarczego o znaczeniu regionalnym lub krajowym;
 • Priorytet 3.  Inwestycje  w  skrzyżowania,  obiekty  mostowe  (most,  wiadukt,  estakada, kładka),  sygnalizację  świetlną,  ciągi  piesze  lub  pieszo-rowerowe  na  rzecz  poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych.
 1. Pozostałe szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się w załączniku do uchwały Rady Ministrów nr 53/2018 z 19 marca 2018 r.
Autor: Sylwia Menes
Data utworzenia: 21.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.03.2018 - 14:12
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 15.06.2018 - 13:05