PRGiPID - EDYCJA 2017/2018

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 beneficjenci są zobowiązani zamieścić tablice informacyjne na początku i na końcu zrealizowanego zadania.

Minister właściwy do spraw transportu ustalił odrębnie podstawowy zakres informacji, które powinny zostać zamieszczone na tablicy informacyjnej:

  • nazwa Programu,
  • nazwa zadania,
  • kwota dofinansowania,
  • rok, w którym dotacja została przyznana.

W związku z powyższym tablice informacyjne, zawierające niezbędne informacje, winny posiadać wymiary:  80-100 cm wysokości i 120-150 cm szerokości.

Koszt wykonania i montażu tablic w ramach zadania stanowi koszt kwalifikowany inwestycji.

Tablice o wymiarach mniejszych niż wskazane nie zostaną uznane za spełniające wymóg właściwej informacji. Tablice o wymiarach większych niż wskazane stanowić będą koszt niekwalifikowany inwestycji.

 Zakres informacji na tablicę informacyjną

/12 stycznia 2018 r./

***

Autor: Beata Matelska, Sylwia Menes
Data utworzenia: 03.08.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.08.2017 - 14:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.04.2018 - 09:07