PRGiPID - ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2016

W związku z dokonaną 06.10.2015 r. korektą wzoru Wniosku o dofinansowanie proszę o pobieranie i uzupełnianie zaktualizowanego pliku.

Wojewoda Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań proponowanych do realizacji w roku 2016 na zasadach określonych w programie wieloletnim pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, który został ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015 z 8 września 2015 roku.

Uprawnione do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki mogą otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych, przy czym gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat ziemski dwóch zadań.

Jednostka może złożyć wniosek o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, określonej dla danego rodzaju jednostki.

Wnioski o dofinansowanie zadań należy składać od 1 do 30 października 2015 r. w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa (budynek C, II piętro, pokój 234) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań lub Kancelarii Ogólnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W sytuacji nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W przypadku wnoszenia zastrzeżeń, zgodnie z zasadami wskazanymi w Programie, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dofinansowaniu w ramach Programu podlegają zadania w zakresie przebudowy, budowy oraz remontów dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.

Wyjątek stanowią zadania mające na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, w roku otrzymania dofinansowania, do jednej z wymienionych kategorii.

Dofinansowanie jednego zadania ze środków Programu nie może przekroczyć kwoty 3 mln złotych i nie może stanowić więcej niż 50% kosztów realizacji zaplanowanych do poniesienia w roku 2016. Wnioskowana kwota dotacji ma być wykazywana w pełnych złotych.

Jednostki, których projekty znajdą się na pierwszej liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zobligowane są do rozpoczęcia procedury przetargowej do 31 marca 2016 roku.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania należy przedłożyć wymagane zgodnie z zapisami Programu załączniki:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę, wraz z kopią strony z datą złożenia wniosku o uzyskanie tej decyzji / decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wraz z kopią strony z datą złożenia wniosku o uzyskanie tej decyzji,
 • oświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze budowy, wraz z kopią strony z datą złożenia tego zgłoszenia,
 • czytelna mapa poglądowa z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku,
 • zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
 • projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi (w przypadku gdy wniosek dotyczy zadania w zakresie budowy lub przebudowy drogi),
 • umowa partnerska wraz z uchwałą potwierdzającą zapewnienie przez partnera deklarowanego wkładu finansowego (w przypadku jednostki samorządowej) lub porozumienie bądź inny dokument potwierdzający (w przypadku partnera prywatnego),
 • dokument potwierdzający oddanie do użytkowania  inwestycji na ciągu drogowym w ciągu 3 lat od daty złożenia wniosku (niezależnie od źródła),
 • kopia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • kopia dziennika budowy z dokonanymi wpisami, jeżeli z daty wydania pozwolenia/zezwolenia/zgłoszenia wynika, iż wygasa ono przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji,
 • tabela wartości elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego,
 • dokumenty i informacje uzupełniające charakterystykę zadania, które mają znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku wg. poszczególnych kryteriów (np.: mapa sytuacyjno - poglądowa lokalizująca tereny/zakłady/instytucje względem drogi, oświadczenie dotyczące kursowania drogą będącą przedmiotem dofinansowania transportu zbiorowego).

Informacje dotyczące procedur, zasad przygotowania oraz składania wniosków o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.poznan.uw.gov.pl

Pytania można kierować na adresy e-mail: bmatelska@poznan.uw.gov.pl menes@poznan.uw.gov.pl; mbak@poznan.uw.gov.pl; lub telefonicznie: 61 854 18 96,
61 854 13 41, 61 854 15 50.

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.09.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.11.2015 - 09:51