Kontrole zewnętrzne 2017

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. 05.01.2017-
4.04.2017
2 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
Realizacja przez organy państwa i samorządu terytorialnego zadań
w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
10.07.2017-
29.09.2017
3 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej
11.07.2017-
29.09.2017
4 Państwowa Inspekcja Pracy
[notatka urzędowa z kontroli dostępna w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru]
Bezpieczeństwo i higiena pracy 21.07.2017-
03.08.2017
5 Archiwum Państwowe w Poznaniu Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną 06.12.2017-
6 Szef Obrony Cywilnej Kraju Przygotowanie formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych 04.12.2017-
28.02.2018

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Izabela Judek
Data utworzenia: 09.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.04.2018 - 08:50