Inspektor wojewódzki do spraw: obsługi prawnej w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 158/16

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze z dnia 23 grudnia 2016 r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw: obsługi prawnej w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 158/16

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Poznań

ADRES URZĘDU:
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu
 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów
 • stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego
 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie projektów statutu, regulaminu organizacyjnego Urzędu, regulaminu organizacyjnego delegatur, regulaminu organizacyjnego Biura oraz ich aktualizowanie, w tym koordynowanie prac pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu przygotowujących projekty w zakresie właściwości danej komórki organizacyjnej
 • koordynowanie prac nad opracowaniem projektów regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Urzędu, w tym opiniowanie oraz w odpowiednim zakresie redagowanie projektów
 • opiniowanie regulaminów i statutów jednostek budżetowych, zgodnie z właściwością Wojewody, oraz udzielanie wytycznych w tym zakresie
 • przygotowywanie projektów opinii w sprawach dotyczących sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz zapewnienie wsparcia prawnego na potrzeby spraw prowadzonych przez pracowników Biura
 • opiniowanie oraz w odpowiednim zakresie opracowywanie lub koordynowanie prac nad opracowaniem projektów zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego przez komórki organizacyjne Biura, komórki organizacyjne Urzędu - jeżeli wydanie tych zarządzeń wywoła skutki w sferze organizacji, funkcjonowania Urzędu oraz warunków działania i organizacji pracy, a także organizacji, funkcjonowania organów administracji rządowej w województwie
 • rozpatrywanie sygnałów obywatelskich wpływających do Biura Organizacyjno-Administracyjnego lub przekazanych do załatwienia przez Dyrektora Generalnego Urzędu, skarg i wniosków wpływających do urzędu na dyrektora i zastępcę dyrektora Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru
 • bieżące śledzenie przepisów prawa i inicjowanie zmian w dokumentach organizacyjnych Urzędu
 • uczestniczenie w opracowywaniu procedur, instrukcji i regulaminów (wprowadzanych w odrębnym trybie), które dotyczą organizacji i funkcjonowania Urzędu na potrzeby innych niż Biuro komórek organizacyjnych Urzędu
 • dokonywanie przeglądów strony internetowej Urzędu pod kątem informacji publikowanych z zakresu działania Biura i koordynowanie działań w celu ich aktualizacji
 • pełnienie zastępstw w sekretariatach Dyrektora Generalnego Urzędu i Dyrektora Biura Organizacyjno-Administracyjnego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w komórkach organizacyjnych związanych z obsługą prawną
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek administracji publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki
 • umiejętność stosowania zasad techniki prawodawczej
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • umiejętność zwięzłego formułowania wypowiedzi (umiejętności redakcyjne)
 • dobra organizacja pracy
 • rzetelność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w jednostkach sektora finansów publicznych
 • umiejętność korzystania z elektronicznych baz aktów prawnych
 • systematyczność
 • samodzielność
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność efektywnej komunikacji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem
 • asertywność
 • umiejętność skutecznej argumentacji, obrony własnego stanowiska w zakresie przedstawianej opinii

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 05 stycznia 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Kancelaria Główna Urzędu, bud. B, pok. 025-026
(z podaniem w ofercie nr ref. 158/16)

INNE INFORMACJE:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
 • www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru...
 • Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
 • Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000-3200 zł.
 • Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Autor: Marcin Kowalski
Data utworzenia: 21.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:06