Specjalista do spraw kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 6/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista
do spraw kontroli
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 6/11

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie kontroli w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonujących zadania określone w art. 7c i 7d w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • sprawowanie kontroli w stosunku do urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych
 • przeprowadzanie kontroli ilościowej i jakościowej baz danych powiatowych i wojewódzkich wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie wyspecjalizowanymi programami informatycznymi
 • realizacja zadań obronnych wynikających z "Planu operacyjnego funkcjonowania Województwa Wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku geodezyjnym i kartograficznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Kodeksu Cywilnego
 • znajomość standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość narzędzi informatycznych (oprogramowań) stosowanych w województwie do prowadzenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej bazy krajowego systemu informacji o terenie
 • posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej
 • biegła obsługa komputera
 • komunikatywność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone", "poufne" i "tajne"

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Termin składania dokumentów:
07-02-2011

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem nr ref. 6/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 6/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 061 854 16 94

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 27.01.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07