Specjalista do spraw obsługi sekretariatu w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 1/11 ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista
do spraw obsługi sekretariatu
w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 1/11

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
Al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, kompletowanie i ewidencjonowanie korespondencji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów oraz dokonywanie podziału dokumentacji na poszczególne stanowiska pracy
 • prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania czasu pracy pracowników Biura w systemie informatycznym RCP
 • sporządzanie i redagowanie pism, notatek oraz zestawień na polecenie Dyrektora Biura
 • udzielanie informacji, łączenie rozmów telefonicznych, obsługa faksu i poczty elektronicznej Biura
 • przekazywanie pracownikom poleceń i ustaleń Dyrektora Biura oraz komunikatów organizacyjnych
 • prowadzenie terminarza spotkań i narad, zapewnienie właściwej obsługi spotkań z interesantami i gośćmi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: średnie , pożądane o profilu administracyjno-biurowym
 • doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji państwowej
  • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
  • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność właściwego zarządzania czasem
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • ukończony kurs dla sekretarek/asystentek
 • przeszkolenie w zakresie obsługi klienta

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów:
10-01-2011

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 1/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 1/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 03.01.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07