Starszy specjalista do spraw kadr oraz obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 14/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty
do spraw kadr oraz obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 14/11

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań, al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy osób zatrudnionych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • ustalanie uprawnień pracowniczych do dodatku stażowego oraz do wymiaru urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego i wychowawczego
 • realizacja postanowień komisji socjalnej
 • przygotowywanie bieżącej korespondencji
 • obsługa systemu kadrowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane o kierunku lub specjalizacji z obszaru zarządzania kadrami lub prawa pracy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów prawa pracy
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word i Excel)
 • dobra organizacja pracy własnej
 • asertywność, radzenie sobie ze stresem

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w komórce kadrowej
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • znajomość przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość przepisów kodeksu etyki

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów: 21-03-2011

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 14/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 14/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Umowa o pracę na zastępstwo.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 11.03.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07