Dziennik nr 112 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 czerwca 2009 r.

Nr 112

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1798

nr 2/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 mają 2009 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego "Nadgoplański Park Tysiąclecia" w województwie wielkopolskim

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1800

nr 153/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 mają 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko

 
1801

nr 154/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 mają 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Święciechowa

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1801

nr XXIII/145/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce

 
1802

nr XXIII/146/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce

 
1803

nr XXIII/153/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Sulmierzyce

 
1804

nr XXI/48/2009 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gizałki

 
1805

nr XXIX/144/2009 Rady Gminy Mycielin z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespole szkolno-przedszkolnym i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mycielin

 
1806

nr XXIV/216/09 Rady Gminy Blizanów z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Blizanów

 
1807

nr XXII/131/2009 Rady Gminy Kotlin z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Kotlin

 
1808

nr XXII/225/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/187/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedażny lub oddania w użytkowanie wieczyste, nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

 
1809

nr XXIII/187/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w dotychczasowym opisie granic obwodów głosowania Miasta i Gminy Szamocin

 
1810

nr XX/128/09 Rady Gminy Rychtal z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1811

nr XXV/206/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
1812

nr XXV/207/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych gminy Gołuchów

 
1813

nr XLII/382/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Jarocin miejsc sprzedażny i podawania napojów alkoholowych

 
1814

nr XXXI/288/2009 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia

 
1815

nr XXXI/289/2009 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ujście

 
1816

nr XXXIII/231/09 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Czarnków

 
1817

nr XXXIII/234/09 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

 
1818

nr XXXIV/416/09 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic

 
1819

nr XXIX/176/2009 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii i ustalenia o przebiegu dróg gminnych

 
1820

nr XXIX/173/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/130/08 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1821

nr OPO-4210-20(6)/2009/282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejską Energetykę Cieplną spółka z o.o. z siedziba w Pile

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 10:29