Dziennik nr 119 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 czerwca 2009 r.

Nr 119

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1925

nr XXXI/246/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Mossego 17

 
1926

nr XXVII/134/09 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
1927

nr XXVII/135/09 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości: Ceków, Ceków-Kolonia oraz Kamień wprowadzenia zmian administracyjnych numeracji nieruchomości wynikających z wprowadzenia nazw ulic

 
1928

nr XXVII/121/2009 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
1929

nr XXVII/123/2009 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kraszewice

 
1930

nr XXVIII/134/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pacy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin

 
1931

nr XXIV/215/09 Rady Gminy Blizanów z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Blizanów

 
1932

nr XXXI/236/2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 
1933

nr XXXI/238/2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1934

nr XXVIII/299/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 2009r. W sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród

 
1935

nr XXVIII/188/2009 Rady Gminy Lipno z dnia27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno

 
1936

nr XXII/55/2009 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gizałki

 


SPRAWOZDANIA

 
1937

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrzyca za 2008 rok

 
1938

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za rok 2008

 
1939

sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Żerków za 2008 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 09:50