Dziennik nr 127 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 8 sierpnia 2008 r.

Nr 127

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE

 


DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
2329

rozporządzenie z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla miasta Gostynia

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2330

nr XX/216/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Dalkach, działka nr ewid. 45

 
2331

nr XXII/286/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 
2332

nr XIX/134/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżewska"

 
2333

nr XIX/135/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżewo - tereny rekreacyjne"

 
2334

nr XIX/136/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Jeżewo - "Jeżewo - tereny sportowe"

 
2335

nr XIX/148/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.

 
2336

nr XX/142/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ

 
2337

nr XIX/140/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/181/2000 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 
2338

nr XIX/141/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/410/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krzywiń

 
2339

nr XVI/114/2008 Rady Gminy Ryczywół z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
2340

nr 173/XXVI/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr 227/XXXVIII/98 z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Czerwonak

 
2341

nr XVII/121/2008 Rady Gminy Nekla z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Nekla w sprawie ustalenia dla terenu gminy Nekla ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2342

nr XXIII/160/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad nabywania działek gruntu pod drogi dojazdowe w rejonie ulic Rybaki i Wodnej

 
2343

nr XXIII/251/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2344

nr XXIII/254/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: nadania nazwy rondu

 
2345

nr XIII/142/08 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Klempicz

 
2346

nr XIX/206/2008 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/113/2007 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin w roku 2008

 
2347

nr XIX/208/2008 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Margonin oraz o dalszym postępowaniu z nimi

 
2348

nr XXII/125/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Trzcianka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2349

nr XXII/133/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzcianka w latach 2008 - 2012

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
2350

nr XVIII/149/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii

 
2351

nr XVIII/152/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 
2352

nr XVIII/153/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia cennika opłat za usuwanie pojazdów z dróg z terenu Powiatu Gostyńskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, na którym umieszczane będą pojazdy usunięte z drogi

 
2353

nr XXI/127/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/82/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2008"

 


POROZUMIENIE

 
2354

aneks nr 2 do porozumienia międzygminnego z dnia 29 lipca 2006 r. zawartego w Lesznie w dniu 3 czerwca 2008 r. pomiędzy Miastem Leszno a Gminami Bojanowo, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Lipno, Osieczna, Śmigiel, Pępowo, Poniec, Rawicz, Święciechowa, Wijewo, Miastem i Gminą Rydzyna

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 08.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:17