Dziennik nr 130 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 lipca 2010 r.

Nr 130

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2458

nr XL/281/10 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 3/3 położonej w obrębie Jaraczewo - gmina Szydłowo

 
2459

nr XLIII/187/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica

 
2460

nr XLIII/188/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brodnica

 
2461

nr XLVI/564/10 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Wałeckiej i Podleśnej

 
2462

nr XLVI/565/10 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Kazimierza Pułaskiego i Kościuszki

 
2463

nr XLVI/566/10 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Książęcej

 
2464

nr XLVI/566/10 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Dąbrowskiego i ul. 500 Lecia Piły

 
2465

nr XLIII/260/2010 Rady Gminy Drawsko z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko- wieś Marylin

 
2466

nr XXXIX/281/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Wągrowiec - Straszewo"

 
2467

nr XXXII/271/10 Rady Gminy Lipka a dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie włączenia obszaru po byłej po byłej jednostce wojskowej do sołectwa Lipka i nadanie temu obszarowi nazwy ulicy

 
2468

nr XXXII/277/10 Rady Gminy Lipka a dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia sołectwa Bługowo

 
2469

nr XXXII/278/10 Rady Gminy Lipka a dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
2470

nr XXXII/282/10 Rady Gminy Lipka a dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Lipka mających charakter cywilnoprawny, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
2471

nr XL/291/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Trzcianka oraz w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 
2472

nr XL/294/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2473

nr XLVII/354/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pokrzywnica, obręb Więckowice

 
2474

nr XLVII/356/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

 
2475

nr XXXI/417/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji

 
2476

nr XXXI/418/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów glosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Miasta i Gminy Września

 
2477

nr XXXI/420/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2478

nr XLII/213/2010 Rady Gminy Perzów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Perzów na stałe obwody głosowania

 
2479

nr XXXVII/333/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/227/00 Rady Miejskiej w Turku z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Turek

 
2480

nr XXXVII/334/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/396/02 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
2481

nr XXXVII/335/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta Turku dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2482

nr LXXIII/1023/V/2010 Rady Miasta Poznania z 8 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2483

nr KN.I.2-0911-100/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2010 r. orzekające częściową nieważność załącznika do uchwały Nr XXXIX/327/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Poznańskiego

 
2484

nr KN.Ka.I-5.0911-102/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2010 r. orzekające nieważność uchwały Nr 207/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 119/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku

 
2485

nr KN.Ka.I-5.0911-101/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2010 r. orzekające nieważność uchwały nr 209/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wzdłuż Zbiornika Szałe w miejscowości Szałe

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 06.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 11:37