Dziennik nr 195 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 grudnia 2007 r.

Nr 195

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4357

nr VIII/48/2007 Rady Gminy Czermin z dnia 27 września 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czermin

 
4358

nr XII/57/07 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 3 października 2007 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 
4359

nr XII/98/2007 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych numerami od 502 do 518 w Ługach Ujskich, Gm. Ujście

 
4360

nr IX/71/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4361

nr IX/72/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do podstawy obliczania podatku rolnego na 2008 rok

 
4362

nr IX/73/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4363

nr XIV/89/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń

 
4364

nr XIV/90/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń

 
4365

nr XIV/91/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu

 
4366

nr IX/83/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
4367

nr XII/89/2007 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu na rok 2008 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
4368

nr XV/106 2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad udostępniania pomieszczeń Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim

 
4369

nr XVI/148/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/438/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrosty wartości nieruchomości spowodowanej podziałem geodezyjnym nieruchomości

 
4370

nr XIX/103 07 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany i nadania nowych nazw ulic w miejscowości Podrzewie

 
4371

nr XVI/174/07 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Piła

 
4372

nr 80/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szałe

 
4373

nr XIV/93/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko na rok 2008

 
4374

nr XIV/94/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Gminę Drawsko na rok 2008

 
4375

nr XIV/95/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminie Drawsko na rok 2008

 
4376

nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostroróg

 
4377

nr XI/75/2007 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostroróg

 
4378

nr XI/76/2007 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2008 roku dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ostroróg

 
4379

nr XV/103/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica"

 
4380

nr XV/106/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 
4381

nr XV/114/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wodnej w Wolsztynie

 
4382

nr XVI/176/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007r. zmieniająca do uchwały Nr X/102/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 
4383

nr XVI/180/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/329/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY TURECKIEGO

 
4384

nr 36/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Tureckiego na rok 2008

 


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

 
4385

w sprawie przekształcenia z dniem 24 listopada 2007 r. projektu operatu opisowo - kartograficznego sporządzonego dla obszaru gminy : Miasto Konin w obrębie ewidencyjnym: Czarnków w operat ewidencji gruntów i budynków

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 08:58