Dziennik nr 202 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 listopada 2009 r.

Nr 202

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3441

nr XXV/69/2009 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
3442

nr XXIII/157/09 Rady Gminy Czermin z dnia 9 września 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
3443

nr XXIII/161/09 Rady Gminy Czermin z dnia 9 września 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika

 
3444

nr XXXVI/218/09 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Trzcinica

 
3445

nr XXVI/227/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/91/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska zwierząt przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004. Nr 15, poz. 462)

 
3446

nr XXVI/228/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/186/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56, poz.1757)

 
3447

nr XXXVIII/524/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Osiedlowej

 
3448

nr XXX/154/09 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

 
3449

nr XXX/211/2009 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
3450

nr LIII/337/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu dofinansowania prac konserwacyjnych i odbudowy urządzeń melioracyjnych"

 
3451

nr LIII/344/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIV/359/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie udzielania przez Gminę Trzemeszno pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia od podatku nieruchomości

 
3452

nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefów

 
3453

nr XXXVII/152/2009 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

 
3454

nr XXXVII/153/2009 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica

 
3455

nr XXXVII/154/2009 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
3456

nr 170/XXV/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 września 2009 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Brzezinach

 
3457

nr XXIX/189/09 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 września 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
3458

nr XXIX/190/09 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 września 2009 r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok

 
3459

nr XXIX/191/09 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 września 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

 
3460

nr XXIX/194/09 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/12/05 Rady Gminy Damasławek z dnia 18 marca 2005 r. oraz uchwały nr II/12/06 Rady Gminy Damasławek z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3461

nr LVI/563/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3462

nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
3463

nr XXXVI/191/09 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia odpłatności za świadczenia przedszkoli

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3464

nr XXXIV/192/09 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3465

nr KN.Ko-2.0911-34/09 z dnia 21 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXI/205/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 17 września 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu "Moje Boisko - ORLIK 2012"

 
3466

nr KN.Pi.1.0911-56/09 z dnia 21 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 24 września 2009r. W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 


POROZUMIENIA

 
3467

porozumienie międzygminne z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

 
3468

nr 1 z dnia 23 września 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Jaraczewo a Gminą Borek Wielkopolski w sprawie Projektu realizowanego w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych"

 
3469

aneks nr 1 z dnia 2 października 2009 r, do porozumienia zawartego w dniu 16 lipca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
3470

z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Wągrowcu

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 08:59