Dziennik nr 209 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 listopada 2009 r.

Nr 209

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3586

nr XXVI/166/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skulsk

 
3587

nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Skulsku

 
3588

nr XXXI/205/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 17 września 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu " Moje Boisko - Orlik 2012"

 
3589

nr XXXII/246/09 Rady Gminy Koźminek z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
3590

nr XXXII/247/09 Rady Gminy Koźminek z dnia 22 września 2009 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

 
3591

nr XXXII/202/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 
3592

nr XLIX/336/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie

 
3593

nr XLIX/339/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina

 
3594

nr XXXIX/208/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/196/2005 z dnia 31 marca 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3595

nr XXXIX/209/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

 
3596

nr XXXIX/212/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupcy

 
3597

nr XL/358/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki - rejon ulic Radosnej i Zielonej

 
3598

nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 
3599

nr XXVIII/182/09 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 września w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gliśnica

 
3600

nr XXVIII/165/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

 
3601

nr XXVIII/166/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek

 
3602

nr XXXVIII/322/2009 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/158/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Chodzież, wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 
3603

nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

 
3604

nr XXVIII/236/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gołuchów oraz o dalszym z nimi postępowaniu

 
3605

nr XXVIII/237/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Gołuchów

 
3606

nr XXI/136/2009 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XX/136/2009 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 
3607

nr XXI/137/2009 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVIII/111/2009 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Połajewo

 
3608

nr XXI/141/2009 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
3609

nr XXI/142/2009 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie podziału Gminy Połajewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 
3610

nr XXXIII/190/09 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/94 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 29 listopada 1994 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kobyla Góra jednostek pomocniczych - sołectw oraz ustalenia ich statutów

 
3611

nr XXX/213/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3612

nr XXXIII/273/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2433P kategorii drogi powiatowej

 
3613

nr XXXIII/274/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2450P kategorii drogi powiatowej

 
3614

nr XXXIII/275/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2494P kategorii drogi powiatowej

 
3615

nr XXXIII/276/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2493P kategorii drogi powiatowej

 
3616

nr XXXIII/277/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 2449P kategorii drogi powiatowej

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3617

nr KN.Ko-3.0911-63/09 z dnia 27 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXIII/206 /09 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 września 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kościelec za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły

 
3618

nr KN.Ko-3.0911-71/09 z dnia 27 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVIII/166 /09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek

 
3619

nr KN.Ko-3.0911-72/09 z dnia 27 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVIII/165 /09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

 
3620

nr KN.I-2.0911-67/09 z dnia 28 października 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr 346/XL/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy ul. Targowej w Śremie

 


POROZUMIENIA

 
3621

z dnia 3 września 2009 r. zawarte pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu a Miastem Ostrów Wielkopolski i Gminą Ostrów Wielkopolski w sprawie modernizacji układu transportowego

 
3622

z dnia 8 października 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Stęszew w sprawie powierzenia Gminie Stęszew niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W POZNANIU

 
3623

nr OPO-4210-56(6)/2009/2794/V/AgS z dnia 22 października 2009 r. umarzająca postępowanie administracyjne o zatwierdzenie taryfy dla ciepła dla G.EN.GAZ ENERGIA S.A. Z siedzibą w Poznaniu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 08:26