Dziennik nr 21 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 lutego 2009 r.

Nr 21

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
331

nr 131/XX/08 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Brzeziny dodatków do wynagrodzeń, nagród i dodatku mieszkaniowego

 
332

nr XXVI/198/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w 2009 roku

 
333

nr XXVI/202/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
334

nr XXVI/205/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia11 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Frasunek"

 
335

nr XXIII/177/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
336

nr XVII/136/08 Rady Gminy Czermin z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czermin na lata 2009 - 2012"

 
337

nr XXI/133/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/2008 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony

 
338

nr XXII/133/08 Rady Gminy Koło z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koło na 2009 rok

 
339

nr XXII/136/08 Rady Gminy Koło z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czołowo- Kolonia gmina Koło

 
340

nr XXII/140/08 Rady Gminy Koło z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Koło

 
341

nr XXII/142/08 Rady Gminy Koło z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do załatwienia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
342

nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu

 
343

nr XXIV/219/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Rawicza

 
344

nr XXIV/2223/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:37