Dziennik nr 227 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2009 r.

Nr 227

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4013

nr XXXIX/213/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca

 
4014

nr XXVIII/342/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Łubowie, działka nr ewid. 106 i część działki nr ewid. 105

 
4015

nr XXXVII/168/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 
4016

nr XXXII/294/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej kopalni kruszywa naturalnego, na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem 231, w Nowej Wsi Zbąskiej, gm. Zbąszyń

 
4017

nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo- usługowej, na działkach o nr ewid. 509, 511, 513, 517/2 i 518/6 w Przyprostyni, gm. Zbąszyń

 
4018

nr XXVI/206/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowo-letniskowego w Zwoli, gm. Zaniemyśl

 
4019

nr XXXIX/176/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podlężnej

 
4020

nr XXXIX/177/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4021

nr XXIX/181/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
4022

nr XXXI/246/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Siekierki Wielkie

 
4023

nr XXXI/250/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
4024

nr XXXI/251/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 
4025

nr XL/214/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Słupcy w 2010 roku

 
4026

nr XL/215/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca

 
4027

nr XL/216/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca

 
4028

nr XL/220/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4029

nr XL/221/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4030

nr 171/09 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4031

nr 172/09 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4032

nr 173/09 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4033

nr 174/09 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawek opłaty targowej

 
4034

nr 175/09 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzeń oraz wyznaczenia dla nich terminów płatności, a także wprowadzenia przedmiotowych zwolnień

 
4035

nr XXX/213/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4036

nr XXX/214/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 
4037

nr XXX/215/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Tuliszkowa

 
4038

nr XXX/216/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
4039

nr XXXV/223/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych

 


POROZUMIENIE

 
4040

aneks do umowy nr 396/PRK.GK/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawarty pomiędzy Gminą Śrem a Powiatem Śremskim

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.07.2012 - 14:49