Dziennik nr 57 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Nr 57

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
1128

z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

 


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 
1129

z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1130

nr XIX/98/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
1131

nr XIV/101/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w Osiecznej

 
1132

nr XV/125/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad przyznawania i wysokości dodatku mieszkaniowego w roku 2008

 
1133

nr XV/117/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osieczna

 
1134

nr 83/08 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Rzgów na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 
1135

XV/111/08 Rady Gminy Babiak z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku

 
1136

nr XIV/124/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Poniec

 
1137

nr XVII/148/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

 
1138

nr XVII/149/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kazimierz Biskupi w 2008 roku

 
1139

nr XVII/150/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kazimierz Biskupi w 2008 roku

 
1140

nr XVII/151/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kazimierz Biskupi w 2008 roku

 
1141

nr XVII/155/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kazimierz Biskupi liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1142

nr 168/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze stadionu i boisk sportowych będących własnością Gminy Kłodawa

 
1143

nr XVI/95/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzałkowo na 2008 rok

 
1144

nr XIV/157/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/123/03 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 XI 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Turku

 
1145

nr XIV/72/08 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

 
1146

nr XV/97/2008 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27 lutego 208 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Grzymiszew

 
1147

nr XV/102/08 Rady Gminy Turek z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum w Żukach

 
1148

nr XV/103/08 Rady Gminy Turek z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2008 rok

 
1149

nr XV/104/08 Rady Gminy Turek z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1150

nr XV/122/2008 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
1151

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Konina

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.09.2012 - 22:29