Drugi paszport

Komu może zostać wydany drugi paszport?

 1. Osobie posiadającej ważny dokument paszportowy może zostać wydany drugi paszport, ważny przez 3 lata od daty jego wydania, w wyjątkowych przypadkach, w szczególności uzasadnionych:
  • względami ochrony jej życia i zdrowia,
  • poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej lub zawodowej,
  • posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających jej wjazd na terytorium innego państwa,
  • względami bezpieczeństwa państwa.
 2. Wyżej określone okoliczności winny zostać uprawdopodobnione.
 3. Wydanie drugiego paszportu ze względu na bezpieczeństwo państwa wymaga uzyskania przez organ paszportowy pozytywnej opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jak mogę złożyć wniosek o drugi paszport?

 1. Obowiązują standardowe procedury składana wniosku o paszport,przy czym w województwie wielkopolskim wniosek o drugi paszport złożyć można w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz w Pile.
 2. Do wniosku o drugi paszport poza dokumentami wymaganymi w procedurze składania wniosku o paszport należy załączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie sytuacji uzasadniającej wydanie drugiego paszportu, tj. potwierdzające wystąpienie okoliczności określanych jako wyjątkowy przypadek.
 3. Opłata za wydanie drugiego paszportu wynosi 280 zł.

Po złożeniu wniosku o dokument paszportowy wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Autor: Anna Mistrzak
Data utworzenia: 16.04.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.04.2024 - 12:47
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 17.04.2024 - 11:05