Składanie wniosku o paszport

Złożenia wniosku o paszport lub odbiór paszportu można dokonać również bez wcześniejszej rezerwacji wizyty - pobieramy bilet do obsługi na miejscu, w urzędzie.

Dostępność biletów sprawdzisz klikając w poniższe linki:

Jak złożę wniosek o wydanie paszportu?

 1. Wniosku nie musisz już wypełniać odręcznie, złożysz go osobiście w dowolnym organie paszportowym na terenie całego kraju. Pracownik urzędu wypełnia wniosek w formie elektronicznej na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL
 2. W imieniu osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.
 3. Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagana jest obecność osoby która ukończyła 5 lat.
 4. Zgoda rodzica wyrażana elektronicznie (na stronie: www.gov.pl) musi wpłynąć do Oddziału Paszportów min. 2 dni przed terminem złożenia wniosku paszportowego.
 5. Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego osobie do 12. roku życia można złożyć przy użyciu usługi na portalu www.gov.pl
 6. Podczas składania wniosku o wydanie paszportu pobiera się odciski palców od osoby, której ma być wydany paszport z wyłączeniem osób:
  • które nie ukończyły 12. roku życia;
  • od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Jakie dokumenty przedkładam przy składaniu wniosku o wydanie paszportu?

 1. ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany;
 2. fotografię osoby, której ma być wydany dokument paszportowy wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (sprawdź jak poprawnie wykonać zdjęcie paszportowe: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu);
 3. dowód uiszczenia opłaty;
 4. dokument potwierdzający prawo do obniżonej opłaty albo zwolnienia z opłaty,
 5. wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku dla małoletniego bądź osoby ubezwłasnowolnionej w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora.

Jak wyrażę zgodę na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

 1. Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej, jest wymagana zgoda obojga rodziców.
 2. Zgodę wyraża się:
  • osobiście przed urzędnikiem przyjmującym wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;
  • pisemnie przed notariuszem. Jeżeli własnoręczność podpisu poświadczył notariusz za granicą, wymagane jest opatrzenie dokumentu klauzulą apostille, a do dokumentów w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego;
  • elektronicznie poprzez stronę https://www.gov.pl/web/gov/wyraz-zgode-na-wydanie-paszportu ;
  • elektronicznie, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zgodę taką należy przesłać na skrzynkę ePUAP: cya0y842lb/wuweu;
 3. Zgoda rodzica wyrażana w postaci elektronicznej przez stronę https://www.gov.pl/web/gov/wyraz-zgode-na-wydanie-paszportu lub przesyłana na skrzynkę ePUAP WUW, zalecamy by była wyrażona min. 2 dni przed terminem złożenia wniosku;
 4.  Formularz zgody jednego z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie paszportu małoletniemu   – druk dla osób wyrażających zgodę przed notariuszem.
 5. W przypadku braku zgodności stanowisk matki i ojca lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego, które w oryginale przedkłada się do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.
 6. Zgoda nie jest wymagana od matki lub ojca, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego.
 7. Zgoda matki lub ojca na wydanie dokumentu paszportowego oraz orzeczenie sądu rodzinnego stanowią podstawę do wydania jednego dokumentu paszportowego.

Ile zapłacę za wydanie paszportu?

 1. Paszporty oraz paszporty tymczasowe wydaje się odpłatnie.
 2. Wysokość opłaty paszportowej zależy od rodzaju dokumentu paszportowego oraz przysługujących zwolnień lub ulg.
 3. Po złożeniu wniosku o dokument paszportowy wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku zbiegu dwóch lub więcej uprawnień do zwolnienia lub obniżenia opłaty paszportowej, przysługuje tylko jedno uprawnienie.
 5. W przypadku prawa do skorzystania z ulgi albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający to uprawnienie, np.: ważną legitymację studencką, emeryta-rencisty, orzeczenie o niepełnosprawności, ważną Kartę Dużej Rodziny, itp. Dokumentu do skorzystania z ulgi nie przedstawiają małoletni, z wyłączeniem małoletnich posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Rodzaj dokumentu paszportowego Opłata
Paszport (brak zwolnienia z opłaty i ulgi w opłacie) 140 zł
Paszport (osoba małoletnia do 12 roku życia) 30 zł
Paszport tymczasowy
Paszport (osoba małoletnia od 12 roku życia) 70 zł
Drugi paszport 280 zł
Zwolnienia z opłaty lub ulga w opłacie za paszport Opłata Sposób udokumentowania
bezpłatnie
Osoba, która w dniu złożenia wniosku o paszportu ma ukończone 70 lat 0 zł
 
-
Osoba przebywająca w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym lub korzystająca z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych jeżeli jej wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji. 0 zł -
Osoba, która składa wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy; 0 zł -
Żołnierz wyznaczony lub skierowany do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierza zawodowego; 0 zł -
Osoba, która dysponuje prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego; 0 zł -
Karta Dużej Rodziny
osoba małoletnia do 12. roku życia; 15 zł Karta Dużej Rodziny,
mKDR w aplikacji mObywatel
uczeń lub student do 25. roku życia lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek; 35 zł Karta Dużej Rodziny,
mKDR w aplikacji mObywatel wraz z legitymacją studencką, mlegitymacją studencką
rodzic i jego małżonek, a także rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka; 70 zł Karta Dużej Rodziny,
mKDR w aplikacji mObywatel
ulga w opłacie - 50%
Osoba małoletnia między 12. a 18. rokiem życia; 70 zł
 
-
Uczeń lub student między 18. a 26. rokiem życia; 70 zł

Legitymacja szkolna,

 • e-legitymacja szkolna, mlegitymacja szkolna,
 • Legitymacja studencka, mlegitymacja studencka
Emeryt i rencista lub współmałżonek tych osób pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu; 70 zł Legitymacja emeryta i rencisty ZUS,
legitymacja emeryta i rencisty KRUS. Dokumenty potwierdzające pozostawanie na wyłącznym utrzymaniu emeryta lub rencisty
Osoba mająca ustalone prawo do renty socjalnej; 70 zł

Legitymacja emeryta i rencisty ZUS, legitymacja emeryta i rencisty KRUS

Osoba niepełnosprawna lub współmałżonek tej osoby pozostający na jej wyłącznym utrzymaniu; 70 zł

Legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty potwierdzające pozostawanie na wyłącznym utrzymaniu osoby niepełnosprawnej.

Osoba przebywająca w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym lub korzystająca z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych; 70 zł

Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, zaświadczenie o przebywaniu w DPS lub zakładzie opiekuńczym.

Osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna; 70 zł Decyzja o przyznaniu specjalnego zasiłek opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.
Kombatant oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 70 zł Legitymacji członka korpusu weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
Osoba posiadająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych; 70 zł Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Osoba, która:

 • świadczyła pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,
 • nie wykonywała pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych,
 • została pozbawiona możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce;
70 zł Decyzja Szefa urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową 70 zł Książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o pełnieniu terytorialnej służby wojskowej
Strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej lub osoby, którym przyznano świadczenie ratownicze; 70 zł Legitymacja strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego
Ochotnik pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego; 70 zł Legitymacja służbowa podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego
Weteran; 70 zł Legitymacja weterana poszkodowanego

Jak zapłacę za wydanie paszportu?

 1. We wszystkich lokalizacjach paszportowych na terenie województwa wielkopolskiego istnieje możliwość uiszczenia opłaty paszportowej kartą płatniczą przy stanowisku obsługi klienta (wpłaty gotówkowe nie są możliwe).
 2. Opłatę paszportową można uiścić także przelewem na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
  numer konta: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000
 3. W przypadku dokonywania opłaty paszportowej przelewem lub wpłaty gotówkowej na Poczcie lub w banku w tytule przelewu należy wpisać:
  • jeśli płatność dotyczy jednego wniosku o paszport - „Opłata paszportowa,  imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek”;
  • jeśli płatność dotyczy kilku wniosków o paszport -„Opłata paszportowa, imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty”.
Autor: Anna Mistrzak
Data utworzenia: 16.04.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.04.2024 - 12:16
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 17.04.2024 - 11:13