Odbiór dokumentów paszportowych

Kto jest uprawniony do odebrania paszportu?

 1. Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.
 2. Dokument paszportowy osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.
 3. Odbiór dokumentu paszportowego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem sytuacji, w której osoba ta:
  • nie ukończyła 5. roku życia albo
  • była obecna przy składaniu wniosku.

Jak potwierdza się tożsamości osoby odbierającej dokument paszportowy?

 1. Tożsamość osoby odbierającej dokument paszportowy organ paszportowy potwierdza na podstawie ważnego dokumentu paszportowego, ważnego dowodu osobistego, innego dokumentu tożsamości lub danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.
 2. Tożsamość osoby odbierającej wydany dla tej osoby paszport można potwierdzić również na podstawie odcisków palców.

Jak przebiega odbiór paszportu?

 1. Organ paszportowy umożliwia wnioskodawcy sprawdzenie, czy dane osobowe i dane biometryczne zamieszczone w warstwie graficznej i elektronicznej dokumentu paszportowego są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Przy odbiorze dokumentu paszportowego przekazuje się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który podlega unieważnieniu (za wyjątkiem sytuacji odbioru drugiego paszportu).
 3. Odbiór dokumentu paszportowego potwierdza się przez złożenie podpisu przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego na formularzu odbioru dokumentu paszportowego, który ma formę dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej.
 4. Formularz odbioru dokumentu paszportowego zawiera:
  • nazwę organu wydającego dokument paszportowy;
  • serię i numer odbieranego dokumentu paszportowego;
  • nazwisko i imię (imiona) oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby odbierającej dokument paszportowy albo informację o potwierdzeniu tożsamości na podstawie danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub odciskiem palca;
  • datę odbioru dokumentu paszportowego.
 5. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego, podpis składa się na wydruku formularza odbioru dokumentu paszportowego utrwalonego w postaci elektronicznej.

Jak długo będę czekać na odbiór dokumentu?

 1. Wniosek o paszport złożony na terenie województwa wielkopolskiego w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile jest realizowany w terminie 1 miesiąca od złożenia.
 2. Wniosek o paszport złożony na terenie województwa wielkopolskiego w Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wlkp., Szamotułach i w Środzie Wlkp. realizowany jest w terminie 6 tygodni od złożenia.

Jak mogę sprawdzić, czy mój paszport jest gotowy do odbioru?

 1. Każdy wnioskodawca, który złożył wniosek o paszport i podał numer telefonu lub adres e-mail, zostanie powiadomiony wiadomością sms lub e-mail o gotowości paszportu do odbioru.
 2. Stan realizacji wniosku paszportowego złożonego na terenie województwa wielkopolskiego można sprawdzić:
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 07:57
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2022 - 11:01