Dziennik nr 130 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 11 września 2007 r.

Nr 130

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2964

nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zbiornik Zawidowice-Zawady" dla części wsi Zawidowice i zawady gmina Pleszew

 
2965

nr VIII/43/07 Rady Miasta Słupcy z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Słupcy

 
2966

nr VIII/59/2007 Rady Gminy Gniezno z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne-działka nr 224/1

 
2967

nr IX/64/07 Rady Gminy w Turku z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Turek

 
2968

nr VI/42/07 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie określenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla Miasta i Gminy Żerków

 
2969

nr VI/51/2007 Rady Gminy w Baranowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Baranów

 
2970

nr 46/VIII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 136/XXI/05 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2971

nr X/51/07 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2972

nr IX/93/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Turek w latach 2007-2011

 
2973

nr IX/94/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turku

 
2974

nr IX/95/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Turek

 
2975

nr VII/44/07 Rady Gminy Powidz z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Powidz- gmina Powidz

 
2976

nr VII/64/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Jaworowo gmina Witkowo

 


POROZUMIENIA

 
2977

z dnia 16 lipca 2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gmina Tarnowo Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi

 
2978

z dnia 25 lipca 2007 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Żelazków w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 


POSTANOWIENIE

 


PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2979

nr OPO-4210-27(11)/2007/398/VI/AS z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie sprostowania decyzji nr OPO-4210-27(8)/2007/398/VI/AS z dnia 25 lipca 2007 r. o zatwierdzeniu taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach

 


INFORMACJA

 


O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2980

nr OKA-4210-73(16)/2006/2007/13615/I/HM z dnia 2 sierpnia 2007 r. odmawiająca zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla PLANT sp. Z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej

 


SPRAWOZDANIE

 
2981

zarządzenie nr 12/07 Wójta Gminy Babiak z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 11.09.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40