Dziennik nr 151 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 10 września 2008 r.

Nr 151

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2656

nr XXV/256/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej - Żerniki, Gm. Kórnik, działki ewidencyjne 53/34-53/39

 
2657

nr XXXI/163/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna

 
2658

nr XXXI/164/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i letniskowego we wsi Ostrowite, gmina Trzemeszno

 
2659

nr XXIII/131/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej i zabudowy techniczno-produkcyjnej z funkcją mieszkaniową w Żydowie, działka nr ewid. 404/15

 
2660

nr XVII/105/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Borzykowo

 
2661

nr XXV/141/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w Radzynach

 
2662

nr XXV/143/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 172 obręb Radzyny ark. Radzyny w gminie Kaźmierz

 
2663

nr XXIII/242/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniezno

 
2664

nr XVIII/100/08 Rady Gminy Krzymów z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2665

nr 140/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 77/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz miasta Puszczykowa

 


SPRAWOZDANIE

 
2666

zarządzenie nr 57/2008 Burmistrza Ujścia z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2007 rok

 


WYROK

 


WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 
2667

sygn. akt II SA/Po 605/07 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/199/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 20 października 2006 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 


OBWIESZCZENIE

 


KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
2668

z dnia 11 sierpnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostrowite przeprowadzonych w dniu 10 sierpnia 2008 r.

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:58