Dziennik nr 152 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 sierpnia 2010 r.

Nr 152

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2893

nr XXXV/228/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Gminy Krzykosy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy

 
2894

nr LIII/ 531 /2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej Borówiec I (działka nr 216, 275/14)

 
2895

nr XLI/384/10 z dnia 17 maja 2010 r. Rady Miejskiej Zbąszyń w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki o nr ewidencyjnym 436/1 w Zbąszyniu

 
2896

nr XXIX/188/10 z dnia 18 maja 2010 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo

 
2897

nr 370/ XXXVI/10 z dnia 18 maja 2010 r. Rady Miejskiej Wieleń w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

 
2898

nr 371/XXXVI/10 z dnia 18 maja 2010 r. Rady Miejskiej Wieleń w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wieleń oraz określenia granic ich obwodów

 
2899

nr 437/XLVIII/10 z dnia 27 maja 2010 r. Rady Miejskiej w Śremie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
2900

nr 439/XLVIII/10 z dnia 27 maja 2010 r. Rady Miejskiej w Śremie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2901

nr XLI/292/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom szkół i placówek oświatowych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 
2902

nr L/387/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany nazwy ulicy Podchorążych na ul. Ks. kan. Stanisława Sobczaka, dokonanej na podstawie uchwały Nr XXXIII/382/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 11 marca 2009r.

 
2903

nr XLII/336/III/2010 z dnia 26 maja 2010 r. Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Poznańskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

 
2904

nr XLII/341/III/2010 z dnia 26 maja 2010 r. Rady Powiatu Poznańskiego ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2905

nr OPO-4210-13(8)/2010/540/XII/JP z dnia 8 czerwca 2010 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa "Megawat" sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie

 
2906

nr OPO-4210-9(8)/2010/322/IX/MJ z dnia 9 czerwca 2010 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kole

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2907

nr WCC/121-ZTO-B/282/W/OPO/2010/AJ oraz PCC/127-ZTO B/282/W/OPO/2010/AJ o decyzjach z dnia 7 czerwca 2010 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła sp. z o.o. z siedzibą w Pile

 


OBWIESZCZENIA WOJEWODY

 
2908

z dnia 28 maja 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację w 2010 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 
2909

z dnia 8 czerwca 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia informacji o wyrejestrowaniu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego z siedzibą w Mieścisku z Rejestru związków międzygminnych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 03.08.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.06.2012 - 23:40