Dziennik nr 31 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 11 marca 2008 r.

Nr 31

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
641

nr 9/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Kamionki"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
642

nr XV/164/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Siedlemin i Golina, gmina Jarocin

 
643

nr X/60/2007 Rady Gminy w Granowie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Granowo na rok 2008, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

 
644

nr IX/80/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów

 
645

nr IX/82/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr VIII/62/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 
646

nr XVII/76/07 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 grudnia 2007 r. 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2008 r.

 
647

nr XI/67/2007 Rady Gminy Chocz z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
648

nr IX/54/07 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Czajków

 
649

nr XV/73/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Jutrosin

 
650

nr XII/87/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon na południe od drogi ze Skrzetuszewa, nr geodezyjny działek:54, 58/3, 58/4, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10 we wsi Imiołki

 
651

nr XVIII/181/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik na rok 2008

 
652

nr XIV/199/07 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Środa Wlkp. w latach 2008-2012

 
653

nr XXV/201/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
654

nr XII/78/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

 
655

nr XII/81/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach-Boszkowo-Letnisko rejon ulicy Źródlanej

 
656

nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
657

nr 164/XX/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Śrem

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
658

nr XV/199/2007 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym prowadzonych przez Powiat Pilski

 
659

nr XV/209/2007 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zaliczenia drogi Piła-Leszków-Kaczory do kategorii drogi powiatowej

 
660

nr XV/211/2007 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Pilskiego

 
661

nr XVI/104/2007 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/2007 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Turecki

 


POROZUMIENIA

 
662

zawarte w dniu 30 stycznia 2008 r. pomiędzy Powiatem Grodziskim a Gminą Grodzisk w sprawie przekazania bieżącego utrzymania dróg powiatowych

 
663

zawarte w dniu 31 stycznia 2008 r. pomiędzy Starostą Tureckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Turek w sprawie powierzenia spraw w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY PILSKIEGO

 
664

z działalności Powiatowej Komisji bezpieczeństwa i Porządku w roku 2007

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZY WYBORCZYCH

 
665

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 4 lutego 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamieniec przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2008 r.

 
666

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 4 lutego 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rychwale przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2008 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 11.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:43