Dziennik nr 38 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 lutego 2010 r.

Nr 38

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
948

nr XXXV/237/2009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Miasta Skoki

 
949

nr XXXVIII/377/2009 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 października 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Mnichowo - działka 201/1

 
950

nr XXXVIII/379/2009 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 października 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec - działki 120/6 i 119/1

 
951

nr LVIII/571/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie po północnej stronie ul. Bukowskiej - część "A" w rejonie ul. Olszynowej, Wierzbowej i Sojowej, dla działek o nr ewidencyjnych 3/5, 3/6

 
952

nr 201/09 Rady Gminy Władysławów i z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 172/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. Rady Gminy Władysławów w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Władysławów

 
953

nr XXV/174/09 Rady Gminy Powidz i z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar działek o numerach ewidencyjnych 20 i części działki 19/3 położonych w miejscowości Przybrodzin, gmina Powidz

 
954

nr XXXV/209/09 Rady Gminy Brudzew i z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Brudzew

 
955

nr XXXV/210/09 Rady Gminy Brudzew i z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Brudzew

 
956

nr 574 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, placówek oświatowych zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Konina przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

 
957

nr 576 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasta Konin

 
958

nr 577 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta Konina w miejscach niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 
959

nr XXVIII/218/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
960

nr XXXVIII/336/09 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/211/05 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę o przyznanej pomocy rzeczowej, zasiłku okresowego i zasiłku celowego osobie lub rodzinie, które nie spełniają kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej

 
961

nr XLVIII/340/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 64 poz. 1925, z 2006 r. Nr 206 poz. 4968)

 
962

nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
963

nr XLI/256/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych

 
964

nr XXXVII/249/2009 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/192/2009 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Tureckiego

 
965

nr XXXVII/252/2009 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Tureckiego spółkom wodnym melioracyjnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań

 


OGŁOSZENIE STAROSTY

 
966

ogłoszenie Starosty Wągrowieckiego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Wągrowcu w 2010 roku

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:11