Dziennik nr 42 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 27 marca 2008 r.

Nr 42

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
861

nr 38/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kościanie

 
862

nr 39/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wieleniu

 
863

nr 40/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzcinica w okręgu wyborczym Nr 5

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
864

nr XVIII/90/2007 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2008 rok

 
865

nr X/74/2007 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocina rejon ulicy Marcinkowskiego i Tartacznej oraz gminy Szamocin część wsi Szamoty

 
866

nr XIII/97/2007 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wągrowiec na 2008 rok

 
867

nr X/101/2007 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

 
868

nr XVIII/146/2008 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
869

nr XVIII/147/2008 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży gospodarki majątkiem Gminy Miejskiej Chodzież w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony

 
870

nr XII/83/2008 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Orzechowie, rejon ul. Kasztanowej i Bukowej

 
871

nr XIV/101/2008 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Siedlec

 
872

nr XIV/102/2008 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2008-okreslajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
873

nr XIV/107/2008 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr XII/87/2007 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr VII/61/03 Rady Gminy Siedlec z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

 
874

nr XVIII/125/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Burmistrza Nowego Tomyśla kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, na czas określony do 3 lat w sytuacji, gdy upływa poprzedni, trzyletni okres najmu takich lokali oraz lokalowych

 
875

nr XVIII/126/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy na terenie wsi Glinno

 
876

nr XVIII/127/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarcza oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej

 
877

nr XVIII/128/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
878

nr XIX/113/2008 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników i ich trenerów, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

 
879

nr XIV/114/2008 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2008

 
880

nr XIV/116/2008 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Powiat Gostyński na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 


POROZUMIENIE

 
881

zawarte w dniu 18 lutego 2008 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Śremie a Burmistrzem Śremu w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Śremie w 2008 roku

 


ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KONINA

 
882

nr 105/V/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Koninie

 
883

nr 106/V/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie

 
884

nr 107/V/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koninie

 


SPROAWOZDANIA STAROSTÓW

 
885

sprawozdanie Starosty Jarocińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku w 2007 roku

 
886

sprawozdanie Starosty Kościańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku za rok 2007

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

 
887

z dnia 16 marca 2008 r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Swarzędza przeprowadzonych w dniu 2 marca 2008 r. oraz w dniu 16 marca 2008 r.

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
888

z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:09