Dziennik nr 6 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 stycznia 2009 r.

Nr 6

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
95

nr XXVII/145/2008 Rady Gminy Bralin z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego

 
96

nr XXVII/145/2008 Rady Gminy Bralin z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

 
97

nr XX/112/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Miejska Górka

 
98

nr XX/113/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miejska Górka

 
99

nr XX/114/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Miejska Górka

 
100

nr XX/116/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
101

nr XXVIII/329/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania oraz wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel

 
102

nr XXVIII/331/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/318/05 rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na obszarze Gminy Śmigiel

 
103

nr XXII/149/08 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr XX/139/08 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 31 października 2008 roku, dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
104

nr XXII/150/08 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XX/138/2008 Rady Gminy Miasta w Odolanowie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
105

nr XXII/129/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypacania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrzypsko Wielkie na rok 2009

 
106

nr XXII/133/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2009 r.

 
107

nr XXIX/346/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/274/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 3/58, ark. 81, stanowiącej część ul. Jabłoniowej w Gnieźnie

 
108

nr XXIX/349/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów miasta Gniezna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
109

nr XXIX/351/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/383/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 
110

nr 226/XXXIII/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bolechówko

 
111

nr 228/XXXIII/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 grudnia 2008 r. uchylająca uchwałę nr 305/XLV/2005 Rady Gminy czerwonak z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

 
112

nr XXX/375/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pobiedziska na rok 2009

 
113

nr XXX/377/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji miesięcznej dla niepublicznych przedszkoli

 
114

nr XXX/378/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z posesji na rok 2009

 
115

nr XXX/381/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Letnisko Leśne

 
116

nr 275/XXXI/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem na 2009 rok

 
117

nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2009 rok

 
118

nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009

 
119

nr XX/118/2008 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upowazn9enia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dominowie

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 23.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:33