Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2011 roku, cz. 6. [poz. 501-600]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2011 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
501 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 23.09-5.10.2011 Wydział Finansów i Budżetu
502 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegające kontroli, wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 8, 64-212 Siedlec 27.09-10.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
503 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Agnieszka Tomasz 21.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
504 kontrola trwałości projektu nr Z/2.30/I/1.1.1/557/06 „Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego”
[informacja pokontrolna]
Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 26.09-27.09.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
505 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły 22.09-23.09.2011 Wydział Finansów i Budżetu
506 Kontrola wydatkowania w 2010 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 29.09-05.10.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
507 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz 03.10-31.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
508 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Kamilla Tyborczyk, ul. Opieńskiego 4c/78, 60-685 Poznań 26.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
509 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 177 poz. 1193) Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Al. Niepodległości 24, 64-920 Piła 26.09-07.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
510 organizacja przyjmowania , rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Pozanniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań 23.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
511 kontrola trwałości projektu nr Z/2.30/III/3.5.1/273/04 „Modernizacja obiektów placówek oświatowych pow. Międzychodzkiego (6 obiektów: Międzychód i 1 Sieraków)”
[informacja pokontrlna]
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód 28.09-29.09.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
512

prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. Z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia
[protokół kontrolny]
[wystąpienie pokontrolne]

Firma Szkoleniowo – Usługowa „PROFIT” Janusz Drzewiecki, Ośrodek Specjalistycznego Szkolenia Kierowców 29.09-30.09.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
513 kontrola projektu „Budowa ulicy Szkolnej w Kruszewie” zrealizowanego w ramach Programu Wielkoletniego pod nazwą „Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji.
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Ujściu, pl. Wiosny Luidów 2, 64-850 Ujście 03.10-11.10.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/ Wydział Finansów i Budżetu
514 kontrola projektu „Remont drogi powiatowej nr 1182P Rudna – Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z droga powiatową 1180P” zrealizowanego w ramach Programu Wielkoletniego pod nazwą „Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji.
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Pile, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła 03.10-11.10.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/ Wydział Finansów i Budżetu
515 kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych – w zakresie ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska Urząd Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo 3.10.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
516 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk 4.10.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
517 standard usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w Placówce, w związku z podjęciem informacji dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku „POD DĘBAMI U BOŻENY”, Stare Oborzyska, ul. Parkowa 1, 64-000 Kościan 27.09-04.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
518 organizacja przyjmowania , rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Osrtów Wielkopolski 30.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
519 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegające kontroli, wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Pokrzywno 1, 61-315 Poznań 11.10-28.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
520 gospodarka wodna i ochrona wód - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Obornikach 10.10-13.10.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
521 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 177 poz. 1193) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl 03.10-14.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
522 zasadność świadczeń, legalność wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów 12.10-28.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
523 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Marek Daroszewski, ul. Umultowska 100/38, 61-614 Poznań 4.10.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
524 wykorzystanie dotacji celowej Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 03.10-14.10.2011 Wydział Polityki Społecznej/Wydział Finansów i Budżetu
525 ocena stanu bhp i ppoż. oraz ochrony mienia
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontolne]
Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek w Orzechowie, ul. Miłosławska 13 11.10-14.10.2011 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
526 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegające kontroli, wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej Miejski Ośrodek pomocy Społęcznej w Czarnkowie, plac Wolności 6, 64-700 Czarnków 10.10-21.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
527 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 października 1, 63-100 Śrem 12.10-21.10.2011 Wydział Finansów i Budżetu
528 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Agata Kaliszewska, ul. J. Ludygi – Laskowskiego 15, 61-407 Poznań 5.10.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
529 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo 07.10-14.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
530 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. ratuszowa 1, 62-300 Września 06.10-19.10.2011 Wydział Finansów i Budżetu
531 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie, ul. Kościnie 37 B, 62-500 Konin 10.10-19.10.2011 Wydział Finansów i Budżetu
532 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz 14.10-27.10.2011 Wydział Finansów i Budżetu
533 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz 12.10-24.10.2011 Wydział Finansów i Budżetu
534 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10/12, 63-200 Jarocin 12.10-12.11.2011 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
535 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki 14.10.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
536 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy Wielichowo, ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo 14.10.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
537 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół kontroli]
tłumacz przysięgły – Józef Dyrlica, ul. Ryb 3, 61-244 Poznań 10.10.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
538 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą pod adresem: 63-435 Sośnie ul. Wielkopolska 47 17.10-21.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
539 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P – ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta), odcinków dróg: powiatowej nr P6217P – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna - Pokrzywnicka”
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 18.10-27.10.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/ Wydział Finansów i Budżetu
540 zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu”
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kaliszu , ul. główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 18.10-27.10.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/ Wydział Finansów i Budżetu
541 zadanie pn. „II Etap budowy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Mosinie, Plac 20 października 1, 62-050 Mosina 17.10-20.10.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/ Wydział Finansów i Budżetu
542 wykorzystanie dotacji celowej przyznanej Powiatowi Pleszewskiemu (część 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, par. 6430) na podstawie umowy Nr 8/2010/JST/2060/264 z dnia 15 marca 2010 r. o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w zakresie zgodności z prawem, celowości, gospodarności i rzetelności wykorzystania środków przekazanych Wnioskodawcy Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Poznań 12.10-25.10.2011 Wydział Polityki Społecznej/Wydział Finansów i Budżetu
543 Kontrola wydatkowania w 2010 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo 18.10-20.10.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
544 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127 poz. 721 t.j..) Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „OSTSPED” Robert Kąkol, Barbara Kąkol Sp. j. ul. Powstańców Wlkp. 1-5, 62-800 Kalisz 18.10-19.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
545 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Małgorzata Klimek, os. Powstań Narodowych 60/5, 61-216 Poznań 13.10.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
546 prowadzenie rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Poznaniu przy ul. Piekary 17 20.10.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
547 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegające kontroli, wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie z siedzibą pod adresem: ul. Pocztowa 16a, 64-050 Wielichowo 20.10-31.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
548 zasadność świadczeń, legalność wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie, adres: 63-012 Dominowo, ul. Centralna 8 24.10-10.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
549 sprawdzenie realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Gminy Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo 24.10-10.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
550 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Grażyna Jadwiszczak, os. Przemysława 6a/7, 61-064 Poznań 14.10.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
551 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 21.10.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
552 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół kotroli]
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Dorota Kociucka, ul. Wiedeńska 64, 60-683 Poznań 18.10.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
553 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół kontroli]
tłumacz przysięgły Hanna Molenda, ul. Wołyńska 17/1, 60-616 Poznań 18.10.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
554

ocena prawidłowości korzystania z uprawnienia do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
[wystąpienie pokontrolne]

Fundacja Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Stawnica 33, 77-400 Złotów 24.10-8.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
555 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/1-2/10 z 15 marca 2010 r.
[wystąpienie pokontolne]
Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku”, ul. Szczęsna 8, 60-587 Poznań 20.10-27.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
556 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/2-83/10 z 10 maja 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiara i Światło”, ul. Adamskiego 2, 63-100 Śrem 24.10-31.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
557 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-2.9016/1-1/10 z 12 kwietnia 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja „Dobrze że Jesteś”, ul. Śniadeckich 15, 60-773 Poznań 20.10-27.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
558 gospodarka wodna i ochrona wód – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Koninie 24.10-27.10.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
559 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 27.10.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
560 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn 28.10.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
561 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Kraszewice, ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice 24.10-27.10.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
562 organizacja przyjmowania , rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Starostwo Powiatowe w Pile , al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła 21.10.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
563 organizacja przyjmowania , rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Starostwo Powiatowe w Lesznie, Plac Konstytucji 4B, 64-100 Leszno 25.10.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
564 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice 2.11-9.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
565 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Aleksandra Mularczyk, ul. Wyspiańskiego 10/6, 60-749 Poznań 25.10.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
566 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn 26.10-9.11.2011 Wydział Finansów i Budżetu
567 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Rynek 17, 63-900 Rawicz 27.10-14.11.2011 Wydział Finansów i Budżetu
568 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Jolanta Langkafel, zam. ul. Homera 151, 60-461 Poznań 26.10.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
569 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Zakład Pracy chronionej PPH Bylicki – Sławomir Bylicki, ul. Kamienna 49, 63-400 Ostrów Wielkopolski 31.10-2.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
570 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej Biuro Usług Detektywistyczno – Ochronnych „LEX” Sp. z o. o., ul. Stawiszyńska 10, 62-800 Kalisz 4.11-7.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
571 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 177 poz. 1193) Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie, ul. Przemysława 7, 63-500 Ostrzeszów 8.11-18.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
572 zadanie pn. „Remont drogi gminnej – ul. Poznańskiej w Pniewach” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta w Pniewach, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy 7.11-10.11.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
573 zadanie pn. „Przebudowa ulic Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka - II etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 201” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno 7.11-18.11.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/ Wydział Finansów i Budżetu
574

zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 852540 relacji Grębanin – Baranów i remont drogi gminnej nr 852539 Baranów (Lisiny) w Gminie Baranów” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Baranowie, Rynek 21, 63-604 Baranów 7.11-18.11.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/ Wydział Finansów i Budżetu
575 realizacja zadania zleconego powiatowi z zakresu administracji rządowej jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie z siedzibą pod adresem: ul. Kościelna 46, 62-561 Ślesin 7.11-22.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
576 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Wierzbinek, Wierzbinek 40, 62-619 Sadlno 3.11-4.11.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
577 wykonanie zaleceń pokontrolnych – w zakresie ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska – wydanych w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2010 r. Urząd Gminy Kamieniec, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec 4.11.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
578 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 listopada 15, 62-610 Sompolno 9.11-10.11.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
579 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 7.11-7.12.2011 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
580 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina 3.11-16.11.2011 Wydział Finansów i Budżetu
581 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku, ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek 2.11-22.11.2011 Wydział Finansów i Budżetu
582 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 14.11-25.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
583 wyjaśnienie kwestii poruszanych w piśmie skierowanym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydziału Polityki Społecznej dotyczącym nieprawidłowości w działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie Królewskim z siedzibą pod adresem: Dębno Królewskie 53, 62-620 Babiak 15.11-17.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
584 wykorzystanie dotacji celowej przyznanej Powiatowi Pleszewskiemu (część 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, par. 6430) na podstawie umowy Nr 12/2010/JST/2086/384 z dnia 7 czerwca 2010 r. o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w zakresie zgodności z prawem, celowości, gospodarności i rzetelności wykorzystania środków przekazanych Wnioskodawcy Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września 26.10-18.11.2011 przedłużone do 23.11.2011 r. Wydział Polityki Społecznej/Wydział Finansów i Budżetu
585 standard usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w Placówce, w związku z podjęciem informacji o prowadzeniu bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności gospodarczej lub statutowej Pensjonat pielęgnacyjno-rehabilitacyjny, Rodzinny Dom Opieki „SALUS” z siedzibą pod adresem: ul. Żniwna 2, 64-100 Leszno 2.11-10.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
586 wykorzystanie dotacji celowej przyznanej Powiatowi Poznańskiemu (część 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, par. 6430) na podstawie umowy Nr 15/2010/JST/2101/462 z dnia 28 lipca 2010 r. o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w zakresie zgodności z prawem, celowości, gospodarności i rzetelności wykorzystania środków przekazanych Wnioskodawcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 2.11-17.11.2011 przedłużone do 23.11.2011 r. Wydział Polityki Społecznej/Wydział Finansów i Budżetu
587 Kontrola wydatkowania w 2010 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska 8.11-10.11.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
588 gospodarka wodna i ochrona wód - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła 7.11-10.11.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
589 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Urząd Gminy w Budzyniu, ul. Lipowa 6, 64-800 Budzyń 8.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
590 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno 14.11.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
591 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 t.j.) Zakład Pracy Chronionej POFAM- JEDNOŚĆ Sp. z o. o. ul. Lindego 6, 60-573 Poznań 8.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
592 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 177 poz. 1193) Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, ul. Przemysława 2a 64-700 Czarnków 14.11-25.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
593 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Izabela Pelczarska, ul. Tomasza Zana 14A, 60-691 Poznań 8.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
594 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół kotroli]
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Katarzyna Radke, os. S. Batorego 68, 60-687 Poznań 8.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
595 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół kotroli]
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Tatiana Polowczyk, ul. Dobrogojskiego 18, 61-692 Poznań 9.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
596

ewidencja działalności gospodarczej
[protokół kontroli]
[wystapienie pokontrolne]

Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki 16.11-17.11.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
597 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Beata Sawicka, os. Piastowskie 44/3, 61-153 Poznań 8.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
598 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą pod adresem: 63-430 Odolanów ul. Gimnazjalna 8c 22.11-30.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
599 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Złotowie, Al. Piasta 32, 77-400 Złotów 18.11.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
600 realizacja zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek 21.11.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 03.10.2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 10:27