Mienie zabużańskie

Informacji o prowadzonych postępowaniach można zasięgać
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

Poznań, al. Niepodległości 16/18
pokoje: 861, 954, 960-963 , bud. A
tel.: 61 854 14 37, 61 854 16 95
       61 854 16 85, 61 854 12 42, 61 854 16 55, 61 854 11 48, 61 854 13 54, 61 854 18 07

INFORMACJA

dla osób ubiegających się o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. lub które na skutek innych okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r. były zmuszone opuścić byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do rekompensaty potwierdza w drodze decyzji:

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy będącego właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 • wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby będącej właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli o zaliczenie ubiegają się spadkobiercy tej osoby, albo
 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego z wnioskodawców wskazanego przez pozostałych, jeżeli współwłaściciele nieruchomości mieszkają lub mieszkali w różnych województwach, albo
 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce złożenia wniosku, jeżeli nie można określić właściwości zgodnie z pkt 1-3.

Uprawnionymi do złożenia wniosku byli:
A. Właściciele (współwłaściciele) nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • byli w dniu 1 września 1939 r. obywatelami polskimi, mieli miejsce zamieszkania na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz opuścili je z przyczyn, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (wypędzenie z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenie w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.) lub z tych przyczyn nie mogli na nie powrócić,
 • posiadają obywatelstwo polskie.

B. W razie śmierci właściciela (współwłaścicieli) - wszyscy jego spadkobiercy, albo niektórzy z nich wskazani przez pozostałych spadkobierców, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie (wskazanie osoby uprawnionej następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej).

Termin składania wniosków upłynął w dniu 31 grudnia 2008 r.

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku:

 • dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o rodzaju i powierzchni nieruchomości (urzędowy opis mienia, orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny, dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw;
 • dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy, również dowody potwierdzające miejsca zamieszkania po przybyciu na obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku braku tych dowodów do wniosku dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lub miejscach zamieszkania tych osób;
 • oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej (jeżeli nastąpiło wskazanie);
 • oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty;
 • W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionej, do wniosku należy dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku, oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej (jeżeli nastąpiło wskazanie).

W przypadku braku dokumentów, wymienionych w pkt 1, dowodami mogą być oświadczenia dwóch świadków złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem prowadzącym postępowanie lub w polskiej placówce konsularnej w kraju zamieszkania świadka.

UWAGA! Świadkami mogą być wyłącznie osoby, które:

 • zamieszkiwały w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskie, lub w miejscowości sąsiedniej;
 • nie są osobami bliskimi, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, osób ubiegających się o potwierdzenie prawa do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (zgodnie z art. 4, pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osoba bliska to zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające i przysposobione, małżonek oraz osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu).

Jeżeli wniosek nie spełnia określonych wyżej wymogów, wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

Po wszczęciu postępowania, wojewoda dokonuje oceny spełnienia wymogów, na podstawie dowodów. Pozytywna ocena następuje w drodze postanowienia.

W postanowieniu wojewoda wzywa wnioskodawcę do:

 • wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty,
 • wskazania numeru rachunku bankowego, w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego realizowanego w formie przelewu,
 • dołączenia operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym została określona wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej lub operatu szacunkowego w którym została określona wartość nabytego prawa własności nieruchomości albo wartość nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość położonych na mniej budynków, a także innych urządzeń albo lokali.

Osoby, które posiadają zaświadczenia lub decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty wydane na podstawie odrębnych przepisów i nie zrealizowały prawa do rekompensaty, występują do wojewody, z wnioskiem o ujawnienie w rejestrze, wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty. W przypadku wyboru świadczenia pieniężnego realizowanego w formie przelewu osoba uprawniona wskazuje numer rachunku bankowego.

Wymienione osoby mogą składać wnioski o ujawnienie w rejestrze po upływie 31 grudnia 2008 r.

Wymogi wniosku:
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców, imię ojca, numer PESEL, adres zamieszkania oraz podpis/podpisy.

Informacja o prywatności

Autor: Maciej Stachowiak
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 09.06.2012 - 22:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.01.2021 - 11:51