Kary i opłaty legalizacyjne

Postępowanie w sprawach udzielania ulg w spłacie należności z tytułu kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez inspektorów nadzoru budowlanego

Wniosek o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, bądź umorzenia kary lub opłaty legalizacyjnej należy złożyć do Wojewody Wielkopolskiego. Wniosek należy szczegółowo umotywować i dołączyć wymagane dokumenty.

I Jednostka odpowiedzialna
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

II  Postępowanie w sprawie udzielenia ulgi
Postępowanie w sprawie udzielenia ulgi wszczynane jest na wniosek zobowiązanego do uiszczenia kary lub opłaty legalizacyjnej. Wniosek powinien  zawierać:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres pocztowy,
 3. żądanie wraz z jego uzasadnieniem.

Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany. Należy wykazać „ważny interes” wnioskodawcy lub „interes publiczny”, który przemawia za udzieleniem ulgi (art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa). Należy w nim wskazać wszystkie szczególne okoliczności, które mogą decydować o udzieleniu ulgi (np. przypadki losowe).

OSOBY FIZYCZNE

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową i materialną wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a  szczególności:

 •  Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym , zawierającym m.in.
  • Oświadczenie o liczbie i pokrewieństwie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Oświadczenie wnioskodawcy o stanie majątku wspólnego lub majątków odrębnych (nieruchomości, samochody, stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych).
  • Oświadczenie wnioskodawcy o stanie zadłużenia.
 • Dokumenty potwierdzające źródła i wysokość osiąganych przez wnioskodawcę oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym dochodów, w tym:
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (w tym z tytułu umowy zlecenia),
  • odcinki emerytury/renty,
  • dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych świadczeń socjalnych, alimentów,
  • oświadczenia o innych źródłach dochodów (w tym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy itp) albo ich braku,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku,
  • zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku, gdy wnioskodawca bądź osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym posiadają status osoby bezrobotnej,
 • Dokumenty o stanie majątku wspólnego i majątku odrębnego wnioskodawcy dotyczącego w szczególności:
  • posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych,
  • stanu rachunków bieżących i oszczędnościowych,
  • posiadanych pożyczek i kredytów,

wg stanu na dzień złożenia wniosku.

 • Rachunki przedstawiające wysokość ponoszonych wydatków związanych z utrzymaniem domu, mieszkania, rodziny.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy.
 • Inne dokumenty mające znaczenie w sprawie.

INNE PODMIOTY, W TYM PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE GOSPODARSTWO ROLNE

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym do wniosku należy dołączyć:

 •  Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP.
 • Informację o średniej liczbie zatrudnionych osób.
 • Sprawozdania finansowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku oraz ostatni (bieżący) okres rozliczeniowy poprzedzający złożenie wniosku, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym:
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • zestawienie należności i zobowiązań,
  • zestawienie środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (zastaw, hipoteka itd.).
 • W przypadku nieprowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości - dokumenty przedstawiające przychody, koszty działalności gospodarczej, dochód za rok poprzedzający rok złożenia wniosku oraz ostatni (bieżący) okres rozliczeniowy poprzedzający złożenie wniosku (szczegółowe zestawienia wraz z opisem z jakiego tytułu osiągnięto przychody, poniesiono koszty).
 • Informację o uzyskanej pomocy de minimis, w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz przedstawienie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.  Formularz dotyczący uzyskanej pomocy de minimis
 • Oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego przez wnioskodawcę lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym należy dołączyć:

 •  Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym
 • zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa i uzyskanych dochodach,
 • informację odnośnie uzyskania w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku:
  • płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej,
 • informację o profilu prowadzonego gospodarstwa rolnego (uprawa roślin, hodowla zwierząt) z określeniem wielkości posiadanych zasobów, bądź ilości hodowanych zwierząt,
 • informację o uzyskanej pomocy de minimis, w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz przedstawienie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis zgodnie z załączonym formularzem.  Formularz dotyczący uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie
 • Oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawy.

III  Termin i sposób  załatwienia sprawy
Decyzja administracyjna powinna zostać wydana w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Termin ten może jednak ulec zmianie.

IV Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Finansów (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa)
w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

V Opłata skarbowa
Wydanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania ulgi w spłacie należności budżetowych dokonane na wniosek strony podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. a), art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań,
nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

lub bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.

W tytule wpłaty proszę wpisać: opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania ulgi w spłacie kary  lub opłaty legalizacyjnej nałożonej postanowieniem PINB z dnia …, nr ...     

Oryginał dowodu zapłaty powinien zostać dołączony do wniosku (może zostać przesłany łącznie z oświadczeniem o stanie finansowym i majątkowym). Jeżeli nie zostanie spełniony obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej i potwierdzenie dokonania wpłaty nie zostanie dostarczone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (albo nie zostanie przedstawiony dowód potwierdzający podstawę do zwolnienia z opłaty skarbowej), wówczas dokonanie czynności urzędowej zostanie zaniechane, a złożone podanie będzie podlegać zwrotowi, zgodnie z art. 261 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

VI Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat
Wpłat z tytułu kar i opłat legalizacyjnych dokonuje wyłącznie zobowiązany w placówce pocztowej lub na rachunek bankowy w NBP O/O Poznań:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
Biuro Organizacyjno - Administracyjne,
nr rachunku 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

VII Odsetki i opłata prolongacyjna

W przypadku zapłaty kary po terminie wynikającym z postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych.

W przypadku udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty, bądź odroczenia terminu płatności naliczana jest opłata prolongacyjna.

VIII Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 613).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie naliczania odsetek i opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.).
Autor: Justyna Dutkiewicz
Data utworzenia: 11.06.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 11.06.2012 - 17:25
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.03.2023 - 12:57