Lustracja

Obowiązek lustracyjny

Obowiązek lustracyjny dotyczy osób pełniących funkcje publiczne urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Przepisy prawne stanowiące podstawę obowiązku lustracyjnego:

Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów [tekst jednolity]

Fragmenty ustawy, na które warto zwrócić uwagę:

  • art. 4 – lista funkcji publicznych, z tytułu pełnienia których istnieje obowiązek lustracyjny
  • art. 7 – zasady składania oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  • art. 8 – lista organów właściwych do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  • załącznik nr 1a – Wzór oświadczenia lustracyjnego
  • załącznik nr 2a – Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a:
Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, iż było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.
Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się każdorazowo w przypadku wyrażenia zgody na ponowne kandydowanie lub objęcie funkcji publicznej.

* Wszystkie oświadczenia lustracyjne składane przed 14 września 2007 r. wypełniane były według załącznika nr 1 do ustawy lustracyjnej, który na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
11 maja 2007 r. uznany został za niezgodny z art. 2 Konstytucji i utracił moc z dniem 15 maja 2007 r.

Osoba oświadczająca, że nie współpracowała – wypełnia tylko i wyłącznie część pierwszą części A oświadczenia lustracyjnego. Natomiast osoba oświadczająca, że współpracowała wypełnia część drugą części A oraz część B oświadczenia lustracyjnego.
W przypadku wypełniania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy dodatkowo, w piśmie przewodnim, podać dokładne dane osoby składającej tę informację (imię, nazwisko i adres) oraz z jakiego tytułu ta informacja jest składana.
Przy wypełnianiu obu załączników należy zwrócić uwagę na:

  • wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk,
  • dokładne podanie funkcji publicznej,
  • podkreślenie właściwych fragmentów zgodnie z instrukcją.

Oświadczenia lustracyjne i informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesyłać na adres:
Wojewoda Wielkopolski
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z dopiskiem na kopercie „OL”

Kontakt osobisty lub telefoniczny:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Oddział Organizacyjny
pok. 372 budynek A
nr tel. 61 854 15 47

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane są podmiotom do tego uprawnionym za pośrednictwem aplikacji ,,System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego", dostępnej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/
Aplikacja umożliwia samodzielne pozyskanie informacji o dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego, funkcji publicznej pełnionej w momencie składania oświadczenia lustracyjnego oraz nazwie organu, któremu przedłożono oświadczenie lustracyjne.

Autor: Dorota Guzińska
Data utworzenia: 18.01.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 09.06.2012 - 20:12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.05.2023 - 09:37