Dziennik nr 138 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 lipca 2010 r.

Nr 138

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2639

nr XL/231/2010 z dnia 29 marca 2010 r. Rady Gminy Bralin w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku pisanym do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Bralin

 
2640

nr XL/232/2010 z dnia 29 marca 2010 r. Rady Gminy Bralin w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bralin

 
2641

nr XXXIII/226/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Przygodzice w sprawie zmian w podziale Gminy Przygodzice na stałe obwody głosowania

 
2642

nr XXXV/ 214 /10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Sieroszewice w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2643

nr XXXI/9/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Gizałki w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Gizałki do stanu faktycznego

 
2644

nr XXVI/295/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy w Lubaszu w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubasz

 
2645

nr XXVI/300/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy w Lubaszu trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywanego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

 
2646

nr XXVI/301/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy w Lubaszu w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubasz i jej jednostkom podległym

 
2647

nr XLIX/370/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010

 
2648

nr XLIX/364/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn

 
2649

nr XLIX /365/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Krotoszynie zmieniająca uchwałę Nr VI/38/2007w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto i Gminę Krotoszyn za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 
2650

nr XL/469/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta i Gminy Margonin w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Margonin

 
2651

nr XL/471/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta i Gminy Margonin w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie

 
2652

nr XLII/239/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Krajence w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym

 
2653

nr XLII/242/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Krajence w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Krajenka

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2654

nr XLI/276/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu Tureckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

 


UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2655

nr 8/562/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dot. uchwały nr XLI/232/10 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 marca 2010 r.

 
2656

nr 8/577/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dot. uchwały Nr XXIX/182/10 Rady Gminy Czermin z dnia 30 marca 2010 roku

 
2657

nr 8/584/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dot. uchwały nr XXXI/284/2010 Rady Gminy Blizanów z dnia 30 marca 2010 r.

 
2658

nr 8/585/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dot. uchwały Nr XLII/234/10 Rady Gminy Chodów z dnia 29 marca 2010 r.

 
2659

nr 8/587/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dot. uchwały nr XXIII/239/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 8 grudnia 2000 roku

 
2660

nr 8/588/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dot. uchwały Nr XLVII/533/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 marca 2010 roku

 
2661

nr 8/589/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dot. uchwały Nr 174/10 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 marca 2010 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 20:21