Dziennik nr 153 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 sierpnia 2010 r.

Nr 153

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2910

nr L/506/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w Żernikach, gm. Kórnik

 
2911

nr XL/382/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: Poznańskiej i Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

 
2912

nr XXXVI/215/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

 
2913

nr XXXVI/216/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie, na działce nr ewid.: 439/9 i 439/10 we wsi Chrzypsko Wielkie

 
2914

nr XXXIV/400/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Łubowo w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Imielenko działki nr 116/7 i 116/8

 
2915

nr XLI / 293 / 2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca

 
2916

nr LI/324/10/ z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Pniewy w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Deborzyce na obszarze działki nr 44 z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 
2917

nr LXXI/694/2010 z dnia 18 maja 2010 r. Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie: regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej

 
2918

nr LIX/428/10 z dnia 25 maja 2010 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Duszniki lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 
2919

nr XXXIX / 255 / 2010 z dnia 27 maja 2010 r. Rady Miejskiej Lwówek w sprawie warunków, trybu przyznawania i rodzaju nagród i wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe

 
2920

nr XXXV/273/10 z dnia 31 maja 2010 r. Rady Gminy Kiszkowo w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kiszkowo

 
2921

nr XXXV/274/10 z dnia 31 maja 2010 r. Rady Gminy Kiszkowo zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw

 
2922

nr XXXV/283/10 z dnia 31 maja 2010 r. Rady Gminy Kiszkowo w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kiszkowo lub jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2923

nr XLII/337/III/2010 z dnia 26 maja 2010 r. Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie likwidacji obszaru ograniczonego użytkowania utworzonego wokół stacji radiolokacyjnej - radaru AVIA C w Wysogotowie gm. Tarnowo Podgórne

 
2924

nr LII/403/2010 z dnia 27 maja 2010 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gnieźnieńskiemu, jak również powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 
2925

nr XLIX/262/10 z dnia 27 maja 2010 r. Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie

 


WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 
2926

nr IV SA/Po 896/09 z dnia 3 marca 2010 r. w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy dla uczniów - uchwała Rady Gminy Brodnica z dnia 20 lutego 2007 r. nr V/17/2007

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

 
2927

nr KN.I-2.0911- 122/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność § 6 ust. 14 uchwały Nr XLI/293/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca

 
2928

nr KN.I-3.0911-127/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Nr XLV/290/10 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Sieraków

 


POROZUMIENIA

 
2929

nr z dnia 25 lutego 2010 r. Burmistrza Miasta Ślesin, Rady Miasta Konina, Starosty Konińskiego w sprawie współfinansowania programu badawczego pn. "Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie)"

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2930

z dnia 10 czerwca 2010 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Odolanów w okręgu wyborczym Nr 7

 


INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2931

Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2010 r. dotycząca Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach sp. z o.o.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 03.08.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.06.2012 - 23:35