Dziennik nr 25 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 3 marca 2008 r.

Nr 25

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
518

nr XVII/90/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządy terytorialnego

 
519

nr XV/88/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Plewiska, w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy Zielarskiej, obejmującej część działki nr ewidencyjny gruntu 618/28

 
520

nr XVI/122/2007 rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych

 
521

nr XV/83/07 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmu świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Szydłowo

 
522

nr XII/66/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mikstat, o których mowa w art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

 
523

nr XII/59/2007 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na rok 2008 - wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie

 
524

nr XI/77/2007 Rady Gminy w Baranowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranów

 
525

nr XI/78/2007 Rady Gminy w Baranowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

 
526

nr XIX/93/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu na rok 2008 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
527

nr XIV/106/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych gminy Gołuchów

 
528

nr XVI/72/2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 
529

nr XVI/73/2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
530

nr XII/114/2007 Rady Gminy w Łubowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie "Regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

 
531

nr XII/119/2007 Rady Gminy w Łubowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łubowo

 
532

Nr XV/135/2007 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszewo w rejonie ulic Szkolnej i Dworcowej

 
533

Nr XV/100/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2007 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki

 
534

Nr XXX/287/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
535

Nr XIII/80/2007 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym, dla których organem prowadzącym są jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej oraz placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

 
536

nr 42/XVIII/07 "Centrum Zagospodarowania Odpadów -Selekt" z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów -Selekt" na rok 2008

 


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

 
537

nr 60/149/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w mieście Zlotów i mieście Jastrowie

 


KOMUNIKATY STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO

 
538

z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2008 roku w II Rodzinnym Domu Dziecka w Złotowie

 
539

z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2008 roku w Rodzinnym Domu Dziecka w Okonku

 
540

z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2008 roku w Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie

 
541

z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2008 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 03.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:00